شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

ناقوس کلیساها در اسپانیا برای کە به صدا درآمدند؟/ حسن رحمان پناە

هنوز جهان در شوک عملیات تروریستی و جنایتکارانه جمعه سیاه پاریس کە در ١٣ نوامبر توسط قاتلان “داعش” صورت گرفت و در آن بیش از ٤٠٠ انسان بی دفاع کشتە و مجروح شدند، به سر می برد، کە یک هفتە بعدتر و در روز ٢٠نوامبر ٢٠١٥ با یورش گروە جنایتکار “المرابطون” وابستە به سازمان تروریستی القاعدە به هتل توریستی “رادینسون” در “باماکو” پایتخت کشور “مالی” کە با شعار الله اکبر آغاز گردید، این شک و وحشت را بر افکار عمومی سنگین و فراگیرتر کرد. این ترور و جنایات بعنوان یکی از هزاران جنایت و وحشیگری بنیادگرایی اسلامی در اذهان عمومی مردم جهان و در قلب خونین تاریخ قرن ٢١ ثبت شد. در این روز نیز بیش از ١٧٠ انسان سیویل و غیرنظامی کە اکثر آنان برای سپری کردن تعطیلات خود به کشور “مالی” سفر کردە بودند، اسیر و در میان آنان بیش از ٢٠ تن جانباختند.  همزمان با این جنایت توسط بنیادگرایان اسلامی و در حالیکه سران کشورهای اروپایی در حال برگزاری جلسات و نشست ها به منظور مقابلە با تروریست های متحد تا دیروز خود بودند و مردم اروپا در نگرانی و وحشت به سر می بردند ،در روز ٢٠ نوامبر ٢٠١٥ و همزمان با جنایت “مالی”، کلیسای مسیحی در کشور اسپانیا، به آرامی و بی صدا، سالگرد مرگ یکی از جنایتکارترین چهرەهای تاریخ این قارە را با به صدا درآمدن ناقوس بیش از ١٠ کلیسا “ارج” نهاد.  بنا به برخی گزارشات در روز جمعه‌ ۲۰ نوامبر برابر با ۲۹ آبان برای چهلمین سالگرد مرگ ژنرال ” فرانسیسکو فرانکو” دیکتاتور سابق اسپانیا، کە در ٢٠ نوامبر ١٩٧٥ مرد، حداقل ۱۲ کلیسا در این کشور، ناقوس‌های خود را به پاس “احترام” به این جنایتکار تاریخ به صدا درآوردند. بنا به اطلاعات در دسترس و از جملە ویکی پیدیای فارسی “در جریان آشوبهای داخلی اسپانیا تا قبل از جنگ داخلی ۱۹۳۶ فرانکو با دوری از مسائل سیاسی توانست موقعیت خود را در میان سیاست‌مداران جناح‌های مختلف تثبیت کند. اولین فعالیت سیاسی او درسال ۱۹۳۵ بود که به حزب ceda پیوست. در ۱۹۳۶ در کودتای ارتش، بیست هزار سرباز زبده اسپانیا در مراکش را به کمک دولت‌های فاشیستی آلمان و ایتالیا به نزدیک پایتخت برد و فرماندهی ارتش را به دست گرفت”. طبق دیگر اسناد تاریخی در دوران جنگ داخلی اسپانیا، از سال ١٩٣٦تا سال ١٩٣٩بیش از ٢٠٠هزار نفر از مردم این کشور کشتە شدند کە فرانکو رهبری شورای نظامی یا “خونتای نظامی” را بر عهدە داشت. بعد از پایان جنگ داخلی در سال ١٩٣٩ فرانکو تا ٣٦ سال بعد، یعنی ۱۹۷۵ بعنوان دیکتاتوری قسی القلب بر این کشور حکم راند. سالهای سیاه سلطه ژنرال فرانکو در بطن جنگ جهانی دوم و همسویی و همنوایی با فاشیسم و نازیسم ایتالیا و المان کە موسولینی و هیتلر آنرا رهبری می کردند، فضای اختناق و دیکتاتوری را بر جامعە اسپانیا تشدید و همه گیر نمود. فرانکو در جنگ جهانی دوم رسمآ حضور نداشت، اما ۴۷ هزار اسپانیایی وابستە به ارتش فرانکو در کنار ارتش هیتلر می‌جنگیدند . بنا به گزارشات منتشر شدە، در حال حاضر نیز ۵۰ نفر از باقی ماندە ارتش ژنرال فرانکو طبق توافق نامه سال ۱۹۶۲ میان دولت “آدناوئر” صدراعظم آلمان پس از جنگ دوم جهانی و حکومت فرانکو از دولت آلمان حقوق دریافت می‌کنند. در طول سالهای جنگ و بعدتر نیز، مخالفان “ژنرال” بویژه کمونیستها و پارتیزانهای چپ کە با ارتش فاشیست هیتلر و نیروهای “فرانکو” می جنگیدند، در داخل اسپانیا به شدت سرکوب و قتل عام می شدند و اعدام شدەگان در بیش از ٢٠٠٠ گور دستەجمعی و بی نام و نشان به خاک سپردە می شدند. این در حالی بود که مقتولین طرفدار رژیم “فرانکو” تحت عنوان “شهدای راه خدا و میهن” همه جا در گورهای با نام و نشان و مقبره‌های آراستە و یا در کلیساها دفن شده‌اند. ۴۰۰ هزار نفر مبارز و مخالف رژیم فاشیست فرانکو که به اسارت درآمدە بودند به اردوگاه‌های کار اجباری یا زندان فرستادە شدند و وحشیانه شکنجه گردیدند . ۶۵۰ هزار نفری که به خارج از کشور فرار نمودند هیچگونه امکان دادخواهی تا به حال نیافتەاند. به گفتە و نوشتە تاریخ نویسان و شاهدان زندە دوران سیاه حاکمیت رژیم “فرانکو”، بیش از ۳۰ هزار کودک از خانواده‌‌های مبارزین و مخالفین به زور از آنان گرفتە شدند و به منظور پرورش مطابق برنامەهای رژیم وقت ، به فرزندخواندگی هواداران حکومت استبدادی واگذار شدند. “به گواهی محققان در سالهای ۱۹۴۴-۱۹۳۹ تعداد اعدامهای سیاسی به رقم ۱۹۲۶۴۸ نفر رسید. در این سالها حزب‌ها به نهادهای دولتی و فرمایشی تبدیل شدند که در جهت تبلیغات رژیم پیش می‌رفتند، روزنامه‌ها زیر تیغ سانسور در قالب کاتولیسم محافظه کارانه، یکی یکی بسته شدند، تا سال ۱۹۵۰ فقر و گرسنگی در اسپانیا بیداد می‌کرد” (ویکی پیدیا.)  همزاد با ضدیت “فرانکو” با کمونیست ها و جنبش چپ و کارگری و دفاع از فاشیسم ، نامبردە روابط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با کلیسا داشت و درسال ۱۹۵۳ در قراردادی با واتیکان اجازه داد که کلیسا نقشی مهمی در نظام آموزش و پرورش اسپانیا ایفا نماید. قدردانی روز ٢٠ نوامبر ٢٠١٥ تعدادی از کلیساهای اسپانیا از ژنرال “فرانکو”ی فاشیست چە به خاطر ضدیت وی با جنبش چپ و سوسیالیستی باشد کە کلیسا و مذهب، چه آن زمان و چە اکنون خود را در تقابل و دشمنی با آنان می دانند و چە از زاویە خدمت ایشان به کلیسا و تلفیق آن در آموزش و پرورش آن کشور در دوران زمامداری خود باشد، اهانت بزرگ به مردم سکولار و قربانیان جنایت های عظیم فرانکو در اسپانیا و همه اروپا است . این اقدام کلیساهای اسپانیا ، برای هزارمین بار این حقیقت را اثبات می کند کە مذهب در طول تاریخ در خدمت طبقات استثمارگر و حاکمان جنایتکار، ژنرال ها و دیکتاتورهای بی رحم از نوع “فرانکو” در اسپانیا ، ” پینوشە” در شیلی، “صدام حسین” در عراق” و ” خمینی و علی خامنەای” در ایران بودە و خواهد ماند . هیچگاه انسان اگاه و متعهد، جنایات کلیسا در دوران “قرون وسطی” در ضدیت با بشریت و آزاد اندیشی را کە اقدامات بنیادگرایان اسلامی در جهان امروز، مشابه رفتار و اعمال آنان است را از یاد نبردە و نخواهد برد.  ناقوس کلیساها در ٢٠ نوامبر در اسپانیا برای ژنرال “فرانکو” ی دیکتاتور و جنایتکار در شرایطی به صدا درآمدند کە مردم متمدن و اگاه اسپانیا ، اروپا و همه جهان از آن نفرت و وی را یکی از قاتلان شریفترین انسانهای تاریخ اسپانیا و یکی بیرحمترین حاکمان اروپا می دانند. ناقوس کلیساهای مسیحی در اسپانیا برای جنایتکاری به صدا درآمد، کە جنایتکاران و دیکتاتورهای مشابه او اکنون در گوشە و کنار جهان در صفوف تروریست ها و گروەهای بنیادگرای مذهبی از نوع اسلامی و یهودی ، شهروندان عادی و سیویل را در قلب اروپا و قارەهای دیگر روزانه سلاخی می کنند. مذهب در هر شکل و نوع آن ، در هر گوشە و کنار جهان ، اگر امکان آنرا داشتە باشد همان کاری را مجددآ آنجام می دهد کە کلیسا در قرون وسطی آنجام داد ، اسلام در آغاز قدرت گیری خود با زور شمشیر و کشتار به آن متوسل شد و اکنون گروەهای اسلامی تروریست مجددآ تمرین می کنند و یهودیت بعد از تشکیل دولت اسرائیل تا کنون به آن عمل نمودە است . مذهب در هر شکل و نوع آن ، درک وارونه و کاذب از جهان مادی و هستی و در ضدیت با بشریت تحول خواه در کنترل برسرنوشت خویش و طبیعت قرار دارد . اولین اقدام در خنثی کردن نقش مخرب مذهب ، جدایی کامل دین از دولت ، خصوصی کردن دین ، منع کامل هرگونە دخالت آن در امورات مربوط به ادارە جامعە و آموزش و پرورش است .  ناقوس کلیساهای اسپانیا در “گرامیداشت” سالگرد مرگ ژنرال “فرانکو” ی دیکتاتور ، علارغم اهانت به کل بشریت، در همان حال، اعلام حضور در تقابل با وجود اسلامگرای در اروپا و تهدیدی جدی در ضدیت با جامعە سکولار و غیرمذهبی قارە سبز و آرزوی وجود جنایتکارانی از نوع “فرانکو” در برابر بشریت انساندوست ،صلح طلب ، چپ و سکولار است، کە نامبردە از قاتلین آنان بود. ٢٢ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …