یه‌ك شه‌ممه‌ 21 ته‌مموز 2024

پشتیبانی هیات هماهنگی 3 جریان کومه‌له از کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم

سه جریان کومه‌له (روند سوسیالیستی کومەلە، حزب کومەلە کردستان ایران (خط اتحاد)، کومەلە زحمتکشان کردستان) در اطلاعیه ای حمایت خود را از کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی اعلام میدارند.

 

متن اعلامیه:

 

اطلاعیە هیات هماهنگی ٣ جریان کومەلە

در دفاع از کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی

 

به مناسبت سفر روحانی به فرانسە و در اعتراض به ٣٧ جنایات جمهوری اسلامی به دعوت کمیتە برگزارکنندە کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران، تظاهرات و تجمعات اعتراضی در روز یکشنبە ١٥ نوامبر در پاریس برگزار می گردد و در روزهای دوشنبە و سەشنبە در مکان های دیگری در پاریس ادامە می یابد.

 

هیات هماهنگی ٣ جریان کومەلە از این کارزار پشتیبانی و حمایت می کند. جمهوری اسلامی که ایران ٧٠ میلیونی را به زندان بزرگی بدل کردە است، رژیمی که بالاترین آمار اعدام را در جهان به خود اختصاص دادە است، رژیمی که بازادشت های خودسرانه، زندان مخوف و ویژە باند رهبری و سپاە بهترین فرزندان را به شکنجەگاها و سلول های انفرادی می کشاند، رژیمی که سرکوب کارگران، زنان و سرکوبگری ملی در ان پایانی ندارد و رژیمی که یکی از عاملین اصلی گسترش دستجات تروریستی و جنگ و درگیری های قومی در خاورمیانه است، نمی تواند با تسلیم هستەای کارت هرگونە جنایتی را دریافت دارد. جمهوری اسلامی با روحانی و همە دستجاتش باید بیش از پیش افشا گردند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

 

هیات هماهنگی ٣ جریان کومەلە

 

روند سوسیالیستی کومەلە

 

حزب کومەلە کردستان ایران (خط اتحاد)

 

کومەلە زحمتکشان کردستان

 

٢٠ آبانماه ١٣٩٤ ١١ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …