یه‌ك شه‌ممه‌ 21 ته‌مموز 2024

پشتیبانی کومه‌له از اعتراضات مردم آذربایجان

كومەله زحمتكشان كوردستان در اطلاعيه اي حمايت خود را از اعتراضات مردم آذربايجان اعلام ميدارد كه بعد از اهانت تلويزيون رسمي ايران به ترك زبانها، مردم آذربایجان اعتراض و تظاهرات وسیعی انجام دادند.


در اطلاعيه كومەله نوشته شده است: از همە مردم ايران ميخواهيم كە از اعتراض مردم آذربايجان پشتيبانی نمايند و بە خصوص از ايرانيان مقيم خارج كشور درخواست ميكنيم كە در همە كشورهای جهان اعتراض خود را بە تبعيضات ملي و مذهبی، بە سركوب و کارزار فعالان مدني و فرهنگی در ايران ابراز دارند و فشاری سياسی بە اين رژيم و اين فرهنگ ضد مردمي وارد نمايند.

متن اعلاميه:
اطلاعيه كومەله / از اعتراضات برحق مردم آذربايجان دفاع كنيم

در روزهای گذشتە بە دليل توهين آشكار شبكە دو جمهوري اسلامی در برنامە “فتيله” بة مردم و ملت آذربايجان، احساسات انساني و ملی مردم آذری مورد تحقير قرار گرفت و در نتيجە و بە حق، اعتراضات وسيعی را در همە نقاط آذربايجان، بە ویژە در اروميه و تبريز، موجب گرديد. ما ضمن محكوم نمودن سياست توهين آميز رسانە رسمی دولتی، بيان ميداريم اين چندمين بار است كە رسانەهاي جمهوري اسلامی، زبان و آداب و رسوم مليتهاي غير فارس را مورد توهين و تحقير قرار ميدهند. از نظر ما اين شمەای از سياست جمهوری اسلامی در راستای دشمنی و ستاندن هويت ملي، مردمي و مذهبی ديگر مردم ايران است و بخشي جدايی ناپذير از سياست سركوب اين رژيم محسوب ميگردد.

مردم كردستان كە بيش از همە با سياست سركوبگری ملی روبرو شدەاند و هم بە دليل سابقە دوستی و مبارزە مشترك آذربايجان و كردستان، خود را پشتيبان و همدرد مردم آذربايجان دانستە و از خواستهای آنان براي تدريس بە زبان مادری و لغو محدوديت زبان تركی در مدارس و دانشگاهها، پايان دادن بە تعقيب و آزار فعالان سياسی و مدنی، لغو سياست تبعيض و فاشيستی نسبت بە مليتهاي ايران و… دفاع مينمايد. ما خواستار آزادی همە دستگير شدگان اعتراضات اخير و مجازات مديران تلويزيون رسمی و معذرت خواهی دولت و شخص خامنەای از مردم هستيم.

از همه مردم ايران ميخواهيم كە از اعتراضات مردم آذربايجان پشتيباني نمايند و بخصوص از ايرانيان مقيم خارج كشور درخواست ميكنيم كە در همە كشورهای جهان اعتراضات خود بە تبعيضات ملي و مذهبی، بە سركوب و آزار فعالان مدنی و فرهنگی در ايران ابراز دارند و فشاری سياسی بە اين رژيم و اين فرهنگ ضد مردمی وارد نمايند.

كومەلە زحمتكشان كردستان

١٩ آبانماە ١٣٩٤ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …