پێنج شه‌ممه‌ 23 ئایار 2024

اعتصاب غذای سە زندانی سیاسی کرد در زندان اورمیە

اعتصاب غذای سە زندانی سیاسی کرد در زندان اورمیە

بنا بە گزارشھا، روز شنبە ٢٠ اذر سال ١٤٠٠ شمسی، سە زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیە بە نامھای «کیھان مکرم» ،«نایب حاجی زادە» و «علی محمدی مقدم»، دست بە اعتصاب غذا زدند.

لازم بە ذکر است؛ «نایب حاجی‌زاده» شھروند کرد اھل ارومیە  کە در آ‌ذر ماه ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در حزب کومله‌ به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شدە بود، دراعتراض به محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی معترض و اعتصاب نمودە است.

«علی محمدی مقدم» کە در مهرماه سال ۱۳۸۹ از سوی شعبه دوم دادسرای نظامی تهران به اتهام «محاربه» از طریق جاسوسی برای دولت‌های آمریکا و انگلیس به ۱۸ سال حبس و تبعید به زندان ارومیه محکوم شدە بود، بە دلیل مخالفت با درخواست آزادی مشروط یا انتقال به بیمارستان دست به اعتصاب غذا زده‌ است.

و ھمچنین «کیهان مکرم» کە در شهریور ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است، در اعتراض به عدم اجرای طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس در رابطه با پرونده محکومیت خود، دست بە اعتصاب غذا زدە است.

 

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …