هه‌ینی 8 كانونی یه‌كه‌م 2023

زندانی سیاسی کرد، «قادر محمدزادە» اعتصاب غذا نمود

زندانی سیاسی کرد، «قادر محمدزادە» اعتصاب غذا نمود

روز شنبە ٩ مردادماە سال جاری، زندانی سیاسی کرد « قادر محمدزادە» کە در زندان مرکزی یزد دوران حبس ٢٠ سالەی خود را می گذراند، در اعتراض بە عدم موافقت با مرخصی و ھمچنین مصادرە وثیقەی یک میلیارد تومانی اش از جانب دادستانی مھاباد،  اعتصاب غذا نمود.

این زندانی سیاسی، در ٢٠ اذرماە سال ١٣٨٤ در بوکان بازداشت شد کە پس از ١٥ ماە بلاتکلیفی، بە جرم « عضویت در حزب کوملە» محارب شناختە شدە و ابتدا بە اعدام محکوم شد ولی در دادگاە تجدید نظر، این حکم بە ٢٠ سال حبس تقلیل یافت.

گفتنی ست، در حالی با درخواست مرخصی نامبردە مخالفت شدە است کە نامبردە در مدت ١٦ سال حبس اش از حق مرخصی، تنھا بە این دلیل کە وی بە جرم محارب زندانی شدە است، محروم بودە است.

 

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …