یه‌ك شه‌ممه‌ 4 حوزه‌یران 2023

کیفرخواست دادستانی سوئد علیە «حمید نوری» متھم بە مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ١٣٦٧

کیفرخواست دادستانی سوئد علیە «حمید نوری» متھم بە مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ١٣٦٧

در ١٨ ابان ١٣٩٨ « حمید نوری»، یکی از مظنونین بە دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ١٣٦٧، پس از ورود بە فرودگاە استکھلم، توسط پلیس کشور سوئد دستگیر شدە بود.

اکنون دادستانی سوئد در کیفرخواست خود، حمید نوری ٦٠ سالە را به نقض فاحش قوانین بین‌المللی، قتل عمد و کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ، متھم کردە است.

بنا بر کیفرخواست، اتهام مربوط به زندانیان چپ که بر اساس ارتداد از اسلام اعدام شدند (۲۷ آگوست تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸) با جرم کیفری “قتل عمد” مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی می‌شود دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، این پاسدار پیشین و دادیارکنونی در دستگاە قضایی، از ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) آغاز شود و تا آوریل سال ۲۰۲۲ ادامه داشته باشد.

این نخستین باری است که یکی از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دادگاهی خارج از ایران، محاکمه می‌شود.

گفتنی ست، « ابراھیم رئیسی» رئیس جمھور بعدی رژیم جمھوری اسلامی نیز یکی از اعضای «ھیئت مرگی» می باشد کە با دستور خمینی، برای اعدام ھزاران زندانی سیاسی، تشکیل شد.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …