شه‌ممه‌ 15 حوزه‌یران 2024

وکیل دادگستری کرد اھل سنندج، جھت اجرای حکم بازداشت شد

وکیل دادگستری کرد اھل سنندج، جھت اجرای حکم بازداشت شد

روز چھارشنبە ٢٣ تیرماە سال جاری، بخش اجرای احکام دادسرای انقلاب شھر سنندج، ضمن احضار «فرھاد محمدی» وکیل دادگستری، وی را جھت سپری نمودن دورەی محکومیت خود، بازداشت نمود.

نامبردە کە دبیر شاخەی کردستان حزب وحدت ملی نیز می باشد، پیشتر روز چھارشنبە ١٢ دی ماە سال١٣٩٧ توسط ادارەی اطلاعات شھر سنندج بازداشت شدە و پس از شش ماە بازداشت با قرار وثیقەی ٥٠٠ میلیونی تا زمان تشکیل دادگاە، بە طور موقت ازاد شدە بود.

دادگاە این وکیل دادگستری بە اتھام «اقدام علیە امنیت ملی»  در خرداد ١٣٩٩ با ریاست قاضی سعیدی تشکیل شدە و نامبردە بە چھار سال حبس محکوم شد کە در نھایت این حکم در اسفند ٩٩ در دادگاە تجدید نظر، بە ١٠ ماە حبس تقلیل یافت.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …