ماڵەوە / ئێران / ترور فعال سیاسی کرد اھل سنندج در سلیمانیە

ترور فعال سیاسی کرد اھل سنندج در سلیمانیە

ترور فعال سیاسی کرد اھل سنندج در سلیمانیە

طبق گزارشھای رسیدە، «ربین رحیمی» فعال سیاسی اھل سنندج ساکن سلیمانیە، ظھر روز چھارشنبە ٢٣ تیرماە سال جاری، بە ضرب گلولەی افراد ناشناس کشتە شد.

با توجە بە اینکە رژیم جمھوری اسلامی ایران در ترور و حذف مخالفان سیاسی خود، یدی طولایی دارد، ظن ان میرود کە نامبردە نیز بە دستور رژیم و عوامل ان در خارج از مرزھای ایران، ترور شدە باشد.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت شش شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویه

روز دوشنبه یازدهم مردادماه، شش شهروند کُرد به نام‌های “فرهاد معروفی” فرزند حسن اهل روستای …