سێ شه‌ممه‌ 27 ئه‌یلول 2022

ترور فعال سیاسی کرد اھل سنندج در سلیمانیە

ترور فعال سیاسی کرد اھل سنندج در سلیمانیە

طبق گزارشھای رسیدە، «ربین رحیمی» فعال سیاسی اھل سنندج ساکن سلیمانیە، ظھر روز چھارشنبە ٢٣ تیرماە سال جاری، بە ضرب گلولەی افراد ناشناس کشتە شد.

با توجە بە اینکە رژیم جمھوری اسلامی ایران در ترور و حذف مخالفان سیاسی خود، یدی طولایی دارد، ظن ان میرود کە نامبردە نیز بە دستور رژیم و عوامل ان در خارج از مرزھای ایران، ترور شدە باشد.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …