چوار شه‌ممه‌ 28 شوبات 2024

ترور فعال سیاسی کرد اھل سنندج در سلیمانیە

ترور فعال سیاسی کرد اھل سنندج در سلیمانیە

طبق گزارشھای رسیدە، «ربین رحیمی» فعال سیاسی اھل سنندج ساکن سلیمانیە، ظھر روز چھارشنبە ٢٣ تیرماە سال جاری، بە ضرب گلولەی افراد ناشناس کشتە شد.

با توجە بە اینکە رژیم جمھوری اسلامی ایران در ترور و حذف مخالفان سیاسی خود، یدی طولایی دارد، ظن ان میرود کە نامبردە نیز بە دستور رژیم و عوامل ان در خارج از مرزھای ایران، ترور شدە باشد.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …