شه‌ممه‌ 3 حوزه‌یران 2023

شکنجەی زنی توسط برادرانش، بە تاوان تقاضای سھم الارث

شکنجەی زنی توسط برادرانش، بە تاوان تقاضای سھم الارث

« حلیمە خوش رفتار» ٣٠ سالە و اھل پیرانشھر بە تاوان تقاضای سھم الارث خود، از جانب برادرانش « صالح و رحمان» بە شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این اتفاق روز شنبە ١٩ تیرماە سال جاری، پس از انکە حلیمە، کارشناس دادگستری را برای تعیین سھم الارث خود بە منزل پدریش بردە بود، روی داد.

گفتنی ست نامبردە، مادر دو فرزند و قربانی کودک ھمسری بودە و در سن ١١سالگی  بە صورت پایاپای بە ازدواج مردی معتاد درامد.

ھمچنین بە علت حاکمیت قوانین زن ستیز و عدم وجود قوانین حمایتی کە دست مردان را برای خشونت علە زنان باز گذاشتە است، «حلیمە» بارھا از جانب خانوادەاش، «بە خصوص برادرانش» مورد خشونت قرار گرفتە است.

«حلیمە خوش رفتار» زنی ست؛ کە بەدلیل اعتیاد ھمسرش، پس از جدایی از وی، با دو فرزندش بە خانەی پدری اش پناە بردە بود کە اینگونە، تنھا بەدلیل تقاضای حق خود از سھم الارث قانونی اش مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …