چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

حکم اعدام زندانی سیاسی کرد «شاکر بھروزی» لغو شد

حکم اعدام زندانی سیاسی کرد «شاکر بھروزی» لغو شد

در شھریور ١٣٩٩، زندانی سیاسی کرد «شاکر بهروزی» اھل دیزج مرگور، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه، به اتهام «بغی»  و «عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم شده بود، در حالیکە نامبردە پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە است.

یکی دیگر از اتھامات نامبردە،کشتن پاسداری بە نام « مامل محمدی» است، کە «شاکر» با زور و تحت شکنجە بە مدت یک سال و نە روز، در سلول انفرادی ، بە ان اعتراف نمودە است.

گفتنی ست، حکم اعدام وی از جانب دیوان عالی کشور لغو شدە و این حکم روز چھارشنبە ١٦ تیر بە وی ابلاغ شدە است. قرار است نامبردە در روزھای ایندە دوبارە در یکی از شعب دادگاە انقلاب ارومیە، محاکمە شود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …