چوار شه‌ممه‌ 10 ته‌مموز 2024

دختر ١٦ سالە، قربانی قتل ناموسی

دختر ١٦ سالە، قربانی قتل ناموسی

یکشنبە ١٣ تیرماە سال جاری، «شکیبا بختیار» دختر نوجوان ١٦ سالە اھل کرمانشاە، با ضربات متعدد چاقو توسط پدرش « شاپور بختیار» کشتە شد.

خبرھا حاکی از ان است، این نوجوان تنھا بە دلیل «دیر بازگشتن بە منزل» ابتدا توسط پدرش بە شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفتە و سپس با ضربات متعدد چاقو، بە طرز شنیعی از پای درامد.

« قتل ناموسی» از خشونتھای رایج خانگی در ایران است کە از جانب نزدیکان قربانیان و با حمایت قانون اساسی معیوب حاکم بر جامعەی ایران، سالانە قربانیان زیادی میگیرد.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …