ماڵەوە / بابەتەکان / بازداشت شھروند بوکانی در بانە

بازداشت شھروند بوکانی در بانە

بازداشت شھروند بوکانی در بانە

روز پنجشنبە ١٠ تیر سال جاری، نیروھای اطلاعاتی رژیم ایران، «ارمان زینتی» ٢١ سالە و اھل میراباد از توابع بوکان را در شھر بانە دستگیر و بە مکان نامعلومی منتقل نمودند.

بر پایەی گزارشھا، نامبردە پیشتر، بە مدت ٧ ماە عضو کوملە زحمتکشان کردستان بود کە پس از استعفا از این حزب بە ایران بازگشتە بود

بابەتی هاوپۆل

بازداشت شش شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویه

روز دوشنبه یازدهم مردادماه، شش شهروند کُرد به نام‌های “فرهاد معروفی” فرزند حسن اهل روستای …