سێ شه‌ممه‌ 21 ئایار 2024

بازداشت شھروند بوکانی در بانە

بازداشت شھروند بوکانی در بانە

روز پنجشنبە ١٠ تیر سال جاری، نیروھای اطلاعاتی رژیم ایران، «ارمان زینتی» ٢١ سالە و اھل میراباد از توابع بوکان را در شھر بانە دستگیر و بە مکان نامعلومی منتقل نمودند.

بر پایەی گزارشھا، نامبردە پیشتر، بە مدت ٧ ماە عضو کوملە زحمتکشان کردستان بود کە پس از استعفا از این حزب بە ایران بازگشتە بود

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …