شه‌ممه‌ 10 كانونی یه‌كه‌م 2022

وخامت حال «ارمان فرھمند» بر اثر اعتصاب غذا و دوختن لبھایش در زندان

وخامت حال «ارمان فرھمند» بر اثر اعتصاب غذا و دوختن لبھایش در زندان

گزارشھا حاکی از وخامت حال «ارمان فرھمند» نوجوان ١٧ سالەای کە در کانون اصلاح و تربیت سنندج بازداشت است، می باشد.

خانوادەی نامبردە بااعلام این خبر افزودند: ارمان کە پس از گذشت ٥ روز از اعتصاب غذا و دوختن لبھایش، و علیرغم اینکە وضعیت جسمانیاش رو بە وخامت است، حتی بە درخواست دادستان و مدیر کل زندان، حاضر بە قطع اعتصابش نبودە است.

وی معترض بە عدم رسیدگی بە پروندەاش از سوی دادگاە می باشد و از ٢٩ خرداد بە نشانەی اعتراض لبھایش را دوخت و اعتصاب غذا نمود.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …