دوو شه‌ممه‌ 28 تشرینی دووه‌م 2022

ازاد شدن «شیرکو اگوشی» از زندان با پابند الکترونیکی

ازاد شدن «شیرکو اگوشی» از زندان با پابند الکترونیکی

روز شنبه ۲۹ خردادماە ، زندانی سیاسی اھل پیرانشھر با ھویت «شیرکو آگوشی» پس از سپری نمودن نزدیک به دو سال از دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان مرکزی نقده، با پابند الکترونیکی آزاد شد.

در ٩ شھریورماە ١٣٩٨، نیروھای سپاە پاسداران نامبردە را در حالیکە از ناحیەی دست زخمی نمودە بودند، دستگیر و پس از بازداشت و محاکمە، بە اتھام عضویت و ھمکاری با حزب دموکرات کردستان «حدک» بە ٥ سال حبس تعزیری محکوم نمودند.

گفتنی ست؛ «شیرکو» متھم بە درگیری با نیروھای سپاە پاسداران نیز می باشد کە قرار است در دادگاە انقلاب مھاباد و در پروندەای جداگانە، محاکمە شود.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …