هه‌ینی 2 كانونی یه‌كه‌م 2022

٢کشتە و ١٥ زخمی بر اثر چپ شدن مینی بوس رای دھندگان در دیواندرە

٢کشتە و ١٥ زخمی بر اثر چپ شدن مینی بوس رای دھندگان در دیواندرە

امروز جمعە ٢٨ خردادماە، در جادە سنندج – دیواندرە، اتوبوس حامل رای دھندگان و اعضای ھیئت صندوق رای، بە داخل درە سقوط کرد. علت سانحە، عدم کنترل مینی بوس توسط رانندە گزارش شدە است.

در این سانحە ٢ نفر فوت و ١٥ نفر زخمی شدەاند کە حال سە نفر وخیم می باشد.

 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …