هه‌ینی 8 كانونی یه‌كه‌م 2023

حاصل ٤١ سال حکومت جنایتکاران / مسعود منصوری

حاصل ٤۱ سال حکومت جنایتکاران

سخنی کوتاە

✍مسعود منصوری

رژیم جمهوری اسلامی ایران بمثابه یک حاکمیت ایدئولوژیک،  ۴۱ سال است حکومت خود را بر میلیونها تَن از ساکنین جغرافیای تحت ستمش تحمیل کرده است.  

تبعات وجود این حاکمیت ايدئولوژيك و ویرانگر طی چهار دهەی گذشتە بجای رفاه و پیشرفت و ابادانی، آموزش و پرورش سالم و پويا و یا تكنولوژی و فناوري مدرن چیزی بجز  فقر، بیکاری، فساد سیستماتیک مالی و اقتصادی در کلیه ارکان نظام حکومتی،کشتار، اعدام، سنگسار و ویرانی نبودە است.

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی عملا یک دیکتاتوری مطلق با به عرصه وجود گذاشته است.

رژیم ایران “رکورد”دار جنایت و قصاوت در جهان است. 

از نظر فقر، بیکاری، گرانی بی حد و مرز، چپاولگریهای نجومی، شاخصای اقتصادی، از نظر کشتار و اعدام مخالفین، از نظر فعالیتهای مخرب تروریستی در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان (ترور و از بین بردن کسانی که مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده اند).

این رژیم برای حفظ نظام جمهوری اسلامی حاضر است بزرگترین جنایتها و سرکوبها را علیه مردم خود و در هر سطحی انجام بدهد.

در واقع همین مردم هستند که باج این همه جنایتها و بی مدیریتی حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی را در سطح وسیع و کلانی چه در داخل و چه در خارج میپردازند .

کشوری که ۹ درصد کل منابع و ذخایر جهان را در اختیار دارد در حالیکه یک درصد جمعیت جهان را دارد و مردمی که ۷۰ درصد جمعیتش زیر خط مطلق فقر زندگی میکنند و با انواع مشکلات روزمره زندگی دست به گریبانند .

جمهوری اسلامی با هر آنکه در داخل ایران اعتراض کند با شدیدترین و بدترين شیوه ممکن برخورد ميكند. هر صدایی را خفه میکند و هیچ اعتراضی را برنمیتابد.

این مردم در مملکتی زندگی میکنند كه دروغ و دروغگویی به بخشی از فرهنگ جامعە تبدیل شده است و برای آن کلاە شرعی تقییە هم بافته اند !

مملکتی که مردمانش، بخصوص تحصیلکرده ها و دانش آموختەگانش در کوردستان کولبری میکنند و برای لقمه ای نان، جان میدهند. درحالیکه سران تبهکار و ستمگر و مافيای دولتی و حكومتی اش در رفاه و امنیت کامل بسر میبرند!

این مردم در مملکتی زندگی میکنند که زندانهایش مملو از دانشگاهیان و تحصیل کردەها و مجلس و دفاتر ریاست جمهوری و بیت رهبری اش مملو از دزدان کلان و قاچاقچیان و مافیاهای حرفەای است!

این مردم در مملکتی زندگی میکنند كه بە صورت دختری کە آرایش کردە اسید می پاشند اما اطراف مرقد امامان و امامزادەها دفاتر فاحشەخانەهای رسمی بە نام صیغە دایر است!

ایران همچنین جغرافیای ستم بر ملتهایی است کە تحت حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی روزگارشان را سپری میکنند.

-مردم کوردستان یکی از این ملتها است کە روی دریایی از منابع طبیعی زندگی میکنند. حال آنکه مردمانش برای امرار معاش خود و خانواده کولبری میکنند!

-مردم خوزستان در حالی کە روی دریایی از نفت خوابیدەاند ، با هیزم خودشان را گرم میکنند!

-مردم سیستان و بلوچستان کە در بدترین شرایط ممکن روزگار میگذرانند.

این مردم در مملکتی زندگی میکنند کە هر روزه آتش به جان طبیعتش بر می افروزند.

ما با این همه منابع و داراییها در زیر خط فقر هستیم و بدون هیچگونەای از “آزادی” زندگیمان را فنا کرده ایم.

 بیایید در مقابل این همه ظلم و ستم و جنایتهای جمهوری اسلامی بیتفاوت نباشیم.

بی تفاوتی ما به طول عمر و بقای جمهوری اسلامی کمک میکند و همه چیز روز به روز بدتر و بدتر از شرایط حاضر خواهد شد.

بيتفاوتی ما  نسبت به اين همه غارت، چپاولگری، ظلم، ستم، كشتار، رياكاری و ديكتاتوری مطلق جمهور اسلامی ديگر بس است.

به امید آزادی ما و نابودی نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی

08.07.2020

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …