هه‌ینی 14 حوزه‌یران 2024

توانایی هنر در ایام “جنگ و صلح”! ⁄ رشاد مصطفی سلطانی

ھوشی مین گفتەاست: هنرمندان باید سنگری را بنفع آزادی و برعلیە بی عدالتی اجتماعی و ظلم و ستم طبقاتی رهبری کنند .

هنر بعنوان یک ابزار،نقش خلاقی در شکل دادن بە دیدگاە هاو افکار عمومی شهروندان جهان دارد. اگر این ابزار در دست سیاسیون ناصادق قرار گیرد رنج های فراوانی بر افکار عمومی، تاریخ و تکامل جامعە تحمیل خواهد کرد .
شهروندان کردستان علیە اشغالگری کشورهای دیکتاتورخاورمیانە، بطور مستمر در پروسەی مبارزات مدنی ونبردهای مسلحانە بودەاند. یک عکس ،یک نقاشی، یک آهنگ،یک مجسمە ،یک فیلم کوتاە و یک میلودی دلنشین میتوانند در میان دگر اندیشان زبان مشترکی ایجاد نمایند و بین اختلافات نظری و دیدگاەهای متنوع پلی ایجاد کنند. هنرتاثیر گذار و انقلابی، همیشە در سیستم های توتالیتر با پدیدەی “سانسور” روبرو بودە است. وزش و نسیمی کە از طرف شوینیزم عظمت طلبانەی اشغالگران بر جنبش صلح طلبانە و انقلابی کردستان میوزد، خیلی مسموم کنندە بودەو بە تکامل، فورم ها و قالب های دمکراتیک و مدنی جامعەی کردنشین ضربات مهلکی زدە است. حاکمیت شووینیزم ، پوتانسیل و ظرفیت رشد و گرایش پدیدەی ” ملی گرائی ” رادر میان ملل تحت ستم ضمانت و کمک میکند . همزمان شوینیزم با تکیەی مستقیم بر کاتگوری” ستم ملی ” مخالف سرسخت ارگان ها و ساختارهای دمکراتیک ،گرایشات رادیکال و ایدەهای اومانیستی وسیکولار در جوامعی است کە از ستم ملی رنج می برند. “در بین الملل سوم کە تنها نهاد معتبر بین المللی بود، افکار و دکترین کمالیست ها، تبلیغ و تقدیم شدە بود و بین الملل سوم با حمایت از کمالیزم بعنوان نیروی مترقی و متمدن جامعەی ترکیە ،آنرا پذیرفتە و بگرمی از ان استقبال کردند. بین الملل سوم ” کد روایی” بە تراوشات فکری کمالیستها تقدیم نمود .اما همین بین الملل سوم با مواضعی نازل و وقاحت تمام ، بە تمدن و مبارزات شهروندان ” کردستان و ارمنستان ” کە گویا مخالف پیشرفت و تمدن جدید هستند، نگاە تحقیر آمیزی داشتە و آن را ارتجاعی ارزیابی ومعرفی کردند.” جامعە مدرن و مدنی و گلوبالیزم هرگزجنبش انقلابی کردستان را با واژەی منحط ” ناسیونالیزم ” متهم نمیکند. بدون شک مفاهیم میهن پرستی و ناسیونالیزم از دیدگاە جامعەشناسی دو مقولەی فلسفی و تاریخی جداگانە میباشند. کمااینکە مبارزات شهروندان الجزایر در برابر اشغال فرانسوی هاو مبارزات شهروندان ویتنام در برابر اشغال آمریکائیها و مبارزات اتحادجماهیر شوروی سابق در برابر اشغال نازیها کە “جنگ کبیر میهنی” لقب گرفت ، فورم و محتوای جنگ های آزادیبخش و میهنی را داشتە و در تاریخ ثبت و تداعی میگردند. حزب کمونیست زحمتکشان ویتنام و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای ویتنام و روسیا در مسند قدرت بودندو ، رهبری جنگهای آزادیبخش را کردە و شهروندان این دوکشور از جنگ های آزادیبخش بمنظور بیرون راندن امریکائی ها و نازی ها استقبال شایانی کردند.
صحنە ی تیرباران شهروندان کرد، درفردوگاە سنندج در مرداد ١٣٥٨ ، مرز هارا درنوردید وعکسهای ان تراژدی، وزن و اعتبار جهانی یافت . عکسها تجسم امیدها ، آرمان ها و نماد غرور ملی و بگونەای سمبل مبارزات عادلانە وصلح طلبانەی شهروندان کردستان گردید و همزمان سیمای درندەی فاشیزم اسلامی را نشان داد. در زمینەی اینکە شهروندان کردستان متحد و یکپارچە نگردند و همیشە نامتحد باقی بمانند ، استراتژی و تاکتیک های اشغالگران تاکنون نا موفق نبودەاست .
شهروندان کردستان ، کە دورەهای سیاە تاریخ را در هم شکستە و بە روشنائی قرن ٢١ قدم گذاشتەاند، سپاسگذار ادبیات رآلیستی وحماسی وهنرانقلابی ،مقاومت های مدنی و مسلحانە خویش هستند. آرزو و خواست جانباختگان ،شاید ساختن بنای یادبودی باشد کە بعید نیست این بنای یادبود یک کردستان مستقل و آزاد باشد .
جانباختە و زندە یاد “مهندس کمال رحیمیان ، آقای آریز داراپور وآقای حسین پارسائی” و انقلابیون دیگری خالق آثار هنری شکوهمندی بودەاند. احزاب شرق کردستان کە در برابر گفتەهایشان مسئول بودە و همزمان در قبال سکوت هایشان نیز مسئول میباشند، با انتشار آثار هنری انها ، حتی بە نامشان اشارەی نکردەاند.آنها مبتکر و نوگرا بودە و در زمینەی ثبت و تهیەی فیلم مارش عظیم راەپیمایان سنندجی بطرف مریوان و عکس های نادرشان شایستەی احترام و قدردانی میباشند. پایان
چهارم خرداد ١٣٩٩

حقیقتآمریوان پذیرای مبارزات مدنی ،سیستم های مدرن و دمکراتیک بود
.
عکس دختری گریلا ،کە مشغول سنگر سازیست تا از کرامت خلق کرد دفاع کند.

عکس ، مارش عظیم راەپیمایان سنندجی بطرف مریوان ، تیرماە٥٨
عکس دودختر در قامیشلو کە پدر و مادرشان در حملەی کمالیست ها کشتە شدەاند .
عکس فرودگاە سنندج ،سمبل مبارزات صلح طلبانەی کردستان گردید وفاشیزم اسلامی را در جهان رسوا نمود.
.

توانائی هنر درایام “جنگ و صلح ! ”
رشاد – مصطفی سلطانی
20200525
هوشی مین گفتەاست: هنرمندان باید سنگری را بنفع آزادی و برعلیە بی عدالتی اجتماعی و ظلم و ستم طبقاتی رهبری کنند .
هنر بعنوان یک ابزار،نقش خلاقی در شکل دادن بە دیدگاە هاو افکار عمومی شهروندان جهان دارد. اگر این ابزار در دست سیاسیون ناصادق قرار گیرد رنج های فراوانی بر افکار عمومی، تاریخ و تکامل جامعە تحمیل خواهد کرد .
شهروندان کردستان علیە اشغالگری کشورهای دیکتاتورخاورمیانە، بطور مستمر در پروسەی مبارزات مدنی ونبردهای مسلحانە بودەاند. یک عکس ،یک نقاشی، یک آهنگ،یک مجسمە ،یک فیلم کوتاە و یک میلودی دلنشین میتوانند در میان دگر اندیشان زبان مشترکی ایجاد نمایند و بین اختلافات نظری و دیدگاەهای متنوع پلی ایجاد کنند. هنرتاثیر گذار و انقلابی، همیشە در سیستم های توتالیتر با پدیدەی “سانسور” روبرو بودە است. وزش و نسیمی کە از طرف شوینیزم عظمت طلبانەی اشغالگران بر جنبش صلح طلبانە و انقلابی کردستان میوزد، خیلی مسموم کنندە بودەو بە تکامل، فورم ها و قالب های دمکراتیک و مدنی جامعەی کردنشین ضربات مهلکی زدە است. حاکمیت شووینیزم ، پوتانسیل و ظرفیت رشد و گرایش پدیدەی ” ملی گرائی ” رادر میان ملل تحت ستم ضمانت و کمک میکند . همزمان شوینیزم با تکیەی مستقیم بر کاتگوری” ستم ملی ” مخالف سرسخت ارگان ها و ساختارهای دمکراتیک ،گرایشات رادیکال و ایدەهای اومانیستی وسیکولار در جوامعی است کە از ستم ملی رنج می برند. “در بین الملل سوم کە تنها نهاد معتبر بین المللی بود، افکار و دکترین کمالیست ها، تبلیغ و تقدیم شدە بود و بین الملل سوم با حمایت از کمالیزم بعنوان نیروی مترقی و متمدن جامعەی ترکیە ،آنرا پذیرفتە و بگرمی از ان استقبال کردند. بین الملل سوم ” کد روایی” بە تراوشات فکری کمالیستها تقدیم نمود .اما همین بین الملل سوم با مواضعی نازل و وقاحت تمام ، بە تمدن و مبارزات شهروندان ” کردستان و ارمنستان ” کە گویا مخالف پیشرفت و تمدن جدید هستند، نگاە تحقیر آمیزی داشتە و آن را ارتجاعی ارزیابی ومعرفی کردند.” جامعە مدرن و مدنی و گلوبالیزم هرگزجنبش انقلابی کردستان را با واژەی منحط ” ناسیونالیزم ” متهم نمیکند. بدون شک مفاهیم میهن پرستی و ناسیونالیزم از دیدگاە جامعەشناسی دو مقولەی فلسفی و تاریخی جداگانە میباشند. کمااینکە مبارزات شهروندان الجزایر در برابر اشغال فرانسوی هاو مبارزات شهروندان ویتنام در برابر اشغال آمریکائیها و مبارزات اتحادجماهیر شوروی سابق در برابر اشغال نازیها کە “جنگ کبیر میهنی” لقب گرفت ، فورم و محتوای جنگ های آزادیبخش و میهنی را داشتە و در تاریخ ثبت و تداعی میگردند. حزب کمونیست زحمتکشان ویتنام و حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای ویتنام و روسیا در مسند قدرت بودندو ، رهبری جنگهای آزادیبخش را کردە و شهروندان این دوکشور از جنگ های آزادیبخش بمنظور بیرون راندن امریکائی ها و نازی ها استقبال شایانی کردند.
صحنە ی تیرباران شهروندان کرد، درفردوگاە سنندج در مرداد ١٣٥٨ ، مرز هارا درنوردید وعکسهای ان تراژدی، وزن و اعتبار جهانی یافت . عکسها تجسم امیدها ، آرمان ها و نماد غرور ملی و بگونەای سمبل مبارزات عادلانە وصلح طلبانەی شهروندان کردستان گردید و همزمان سیمای درندەی فاشیزم اسلامی را نشان داد. در زمینەی اینکە شهروندان کردستان متحد و یکپارچە نگردند و همیشە نامتحد باقی بمانند ، استراتژی و تاکتیک های اشغالگران تاکنون نا موفق نبودەاست .
شهروندان کردستان ، کە دورەهای سیاە تاریخ را در هم شکستە و بە روشنائی قرن ٢١ قدم گذاشتەاند، سپاسگذار ادبیات رآلیستی وحماسی وهنرانقلابی ،مقاومت های مدنی و مسلحانە خویش هستند. آرزو و خواست جانباختگان ،شاید ساختن بنای یادبودی باشد کە بعید نیست این بنای یادبود یک کردستان مستقل و آزاد باشد .
جانباختە و زندە یاد “مهندس کمال رحیمیان ، آقای آریز داراپور وآقای حسین پارسائی” و انقلابیون دیگری خالق آثار هنری شکوهمندی بودەاند. احزاب شرق کردستان کە در برابر گفتەهایشان مسئول بودە و همزمان در قبال سکوت هایشان نیز مسئول میباشند، با انتشار آثار هنری انها ، حتی بە نامشان اشارەی نکردەاند.آنها مبتکر و نوگرا بودە و در زمینەی ثبت و تهیەی فیلم مارش عظیم راەپیمایان سنندجی بطرف مریوان و عکس های نادرشان شایستەی احترام و قدردانی میباشند. پایان
چهارم خرداد ١٣٩٩

حقیقتآمریوان پذیرای مبارزات مدنی ،سیستم های مدرن و دمکراتیک بود
.
عکس دختری گریلا ،کە مشغول سنگر سازیست تا از کرامت خلق کرد دفاع کند.

عکس ، مارش عظیم راەپیمایان سنندجی بطرف مریوان ، تیرماە٥٨
عکس دودختر در قامیشلو کە پدر و مادرشان در حملەی کمالیست ها کشتە شدەاند .
عکس فرودگاە سنندج ،سمبل مبارزات صلح طلبانەی کردستان گردید وفاشیزم اسلامی را در جهان رسوا نمود.
.

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …