پێنج شه‌ممه‌ 22 شوبات 2024

توحش داعش در قامشلو ، وحشت از جنبش انقلابی کردستان سوریە / حسن رحمان پناه

جنایات قبل از ظهر امروز چهار شنبە ٢٧ ژوئیە ٢٠١٦داعش در شهر قامشلو در کردستان سوریە یا “روژآوا”، در استان حسکە بیش از ٢٥٠ قربانی گرفت. در یک عملیات تروریستی جنایتکارانه در شهر قامشلو ، کە توسط یک کامیون حامل مواد منفجرە رویداد، تاکنون ٥٠ تن کشتە و بیش از ٢٠٠ مجروح اعلام شدە کە حال برخی از آنان وخیم است.

بنا گزارشات منتشرشدە ،احتمال افزایش آمار جانباختگان و مجروحین زیر آوار زیاد است . دولت اسلامی عراق و شام (داعش) مسئولیت این جنایات هولناک را بر عهدە گرفتە و دلیل آنرا ” آنجام عملیات هوایی آمریکا علیە نیروهای خود در شهر منبیج اعلام کردە است”. توجیە جنایتی کە گویا تازە است و لازم است دولت تروریست اسلامی علت آنرا بیان کند؟! طی روزهای اخیر تشدید اقدامات تروریستی داعش در اروپا، افغانستان ، عراق و سوریە ، علیە مردم بیدفاع با ابعاد وسیع تلفات انسانی، حکایت از گستردگی توحش این گروە تروریست اسلامی در هر نقطەای از جهان دارد کە امکان آنجام آنرا دارند.

این اقدامات ناشی از شکست های نظامی چند ماه اخیر داعش در عراق و سوریە و از دست دادن مناطق وسیعی کە قبلآ در کنترل داشتە ، می باشد. این گروە تروریست اسلامی، با تشدید جنایات علیە مردم بی دفاع، از یک طرف بر سیاست ایجاد رعب و وحشت تاکید دارد و از سوی دیگر در احتمال از دست دادن “موصل” در عراق و “رقە” در سوریە بر حضور خود در این منطقە و نادیدە نگرفتنش در آرایش سیاسی آیندە این دو کشور اصرار می ورزد.

اما نکتە مهم در رویداد تروریستی امروز در قامشلو عبور کامیون مملو از مواد منفجرە در گذرگاەهای کنترل شهر و رسیدن به جلو یکی از قرارگاەهای نیروهای امنیتی کنترل کنندە شهر است. شهر قامشلو توسط ٣ نیروی اصلی از جملە ” ی پ گ” ، نیروهای دولت بعث سوریە و قبایلی از عرب های سنی ادارە می شود. انتخاب مقر نیروهای “ی پ گ ” نسبت به دو نیروی دیگر، خودبخودی و از جهت امکان موفقیت این جنایات نبودە است . بلکە نشان از خشم عمیق داعش از این نیرو و انتقام از دشمن اصلی و بنیادی خود در میان ٣ نیروی کنترل کنندە شهر دارد. قرارگاه یگانهای مدافع خلق (ی پ گ) کە شکست اصلی داعش در شهر مقاوم و تسلیم ناپذیر”کوبانی” را با حمایت های بیدریغ جهانی در تاریخ ثبت کردند، اگاهانه و با همکاری احتمالی یکی از طرف های دیگر کنترل کنندە شهر ، بویژه دولت بشار اسد صورت گرفتە کە دل خوشی از مبارزە و مقاومت مردم کرد در این کشور و بویژه در چند سال اخیر با الگو شدن در کل منطقە ندارد . خشم و غضب اسلامی داعش از مبارزات کردستان سوریە (روژآوا) اساسآ از شکست “کوبانی” است کە سرآغاز دیگر شکست های بعدی داعش در سوریە و عراق گردید. اکنون هم نیروهای “ی پ گ ” و نیروهای مبارز زنان کردستان سوریە “ی پ ژ” در حال تصرف شهر استراتژیک “منبیج”، این نقطە ارتباطی با ترکیە کە مدافع رسمی و پشت جبهە داعش می باشند ،هستند. از سوی دیگر بعد از چراغ سبز “سلطان اردوغان” به بشار اسد، زمزمەهای نزدیکی و همکاری این دو دولت جنایتکار و سرکوبگر بویژه در سرکوب مردم کرد در دو سوی مرز و کل منطقە به گوش می رسد. همچنین روسآی عشایری کە امید و امیال آنان ماندن در قدرت در همراهی با نیروی مسلط است با هر نیرو و جریانی سر میکنند و احتمال همکاری آنان و همچنین دولت بشار اسد در حال و آیندە علیە جنبش مقاوم و پیشتار کردستان سوریە، یکی از خطرات موجود در کمین این جنبش است که باید آنرا بطور جدی در نظر گرفت و خنثی کرد.

نیروهای رزمندەای کە در کردستان سوریە در صفوف ” ی پ گ و ی پ ژ” می جنگند ، تنها فداکاری در جبهە نبرد کە در سطح بی نظیری آنرا آنجام دادەاند کافی نیست ، بلکە حفظ جان و امنیت مردم و مکانهای تحت کنترلشان به اندازە نبرد در خط مقدم جنگ مهم و جزو اولویت های آنان می باشد و باید دقت و هوشیاری خود را در برابر دشمنان رنگارنگ صد چندان نمایند. جانباختگان امروز شهر قامشلو ، بخشی از قربانیان مردم کردستان سوریە در راه شکست نهایی داعش و پروسە مقاومت تودەای چند سال اخیر در این کشور و کل جهان هستند. نام و خاطرە آنان در مبارزە برای رهایی و آزادی انسان خواهد ماند.

٢٧/٧/٢٠١٦

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …