چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

زخمی شدن دو شھروند توسط سلفی ھا در سنندج

زخمی شدن دو شھروند توسط سلفی ھا در سنندج

شامگاە شنبە ٣ مردادماە سال جاری، عدەای سلفی ضمن یورش بە مغازەای واقع در سەراھی بھداشت واقع در حسن اباد سنندج، اقدام بە ضرب و شتم صاحبان مغازە نمودند کە منجر بە زخمی شدن این دو شھروند شدە است.

طبق اظھارات شاھدان عینی، ساعت ٢٣:١٥ شنبە شب، ٧ نفر سلفی ازجملە «ناصح و مصلح عبداللھی» پسران امام جمعەی پیشین سنندج، بە بھانەی « کفر گویی» یکی از صاحبان مغازەی مذکور، با چاقو و قمە بە این مغازە یورش بردە و صاحبان ان را کە دو برادر ھستند را بە شدت مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.

گفتنی ست، با وجود فاصلەی کم پایگاە سپاە از محل درگیری، این نیروھا ھیچگونە اقدامی در جھت مقابلە با این سلفی ھا ننمودەاند.

لازم بە ذکر است این دومین حملەی سلفی ھا بر سر شھروندان طی ھفتەی گذشتە می باشد.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …