ماڵەوە / ئێران / ضرب و شتم و شکنجە کولبران توسط مامورین رژیم ایران

ضرب و شتم و شکنجە کولبران توسط مامورین رژیم ایران

ضرب و شتم و شکنجە کولبران توسط مامورین رژیم ایران

روز پنجشنبە ٢٤ تیرماە سال جاری، مامورین نظامی مستقر بر روی پل « دو اب»، پس از متوقف نمودن اتومبیل حامل کولبرانی کە عازم کولبری بودند، اقدام بە ضرب و شتم و شکنجەی انان نمودند.

گزارشھا حاکی از ان است، بر اثر این اقدام مامورین رژیم، کولبری با ھویت خلیل سلیمانی اھل ثلاث باوەجان بە شدت زخمی شدە  و کولبر دیگری کە تاکنون ھویت او مشخص نشدە، بیھوش شدە است. ھمچنین دو کولبر سالخوردە بە نامھای « انور مرادی» و «خلیل محمودی» نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و اسیب دیدەاند.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت شش شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویه

روز دوشنبه یازدهم مردادماه، شش شهروند کُرد به نام‌های “فرهاد معروفی” فرزند حسن اهل روستای …