ماڵەوە / ئێران / بازداشت سە سرباز در بانە بە جرم شرکت نکردن در انتخابات

بازداشت سە سرباز در بانە بە جرم شرکت نکردن در انتخابات

بازداشت سە سرباز در بانە بە جرم شرکت نکردن در انتخابات 

بر پایەی گزارشھای رسیدە، بە دستور «کاشانی» یکی از مسئولین پایگاە « ھەنگەژال» بانە، سە سرباز وظیفە بە جرم «شرکت نکردن در انتخابات» بە طور غیر قانونی بازداشت و بە یکی از بازداشتگاھھای بانە منتقل شدند.

گفتنی ست، «کاشانی» از فرماندھان پایگاە «ھەنگەژال » می باشد کە پیشتر بە عوامل تحت فرمان خود در مورد اجباری بودن شرکت در انتخابات ھشدار دادە و ھمچنین بە تمامی سربازان دستور دادە بود تا بە رئیسی رای بدھند. لازم بە ذکر است؛  نامبردە یکی از عوامل اصلی کشتار کولبران در این محدودەی مرزی می باشد.

بابەتی هاوپۆل

تهدید بە قتل یک زن روزنامه‌‌نگار توسط اطلاعات روانسر

طی روزهای اخیر، اداره اطلاعات روانسر یک جوان را با هویت “بهروز محمدی” احضار و …