چوار شه‌ممه‌ 1 شوبات 2023

بازداشت سە سرباز در بانە بە جرم شرکت نکردن در انتخابات

بازداشت سە سرباز در بانە بە جرم شرکت نکردن در انتخابات 

بر پایەی گزارشھای رسیدە، بە دستور «کاشانی» یکی از مسئولین پایگاە « ھەنگەژال» بانە، سە سرباز وظیفە بە جرم «شرکت نکردن در انتخابات» بە طور غیر قانونی بازداشت و بە یکی از بازداشتگاھھای بانە منتقل شدند.

گفتنی ست، «کاشانی» از فرماندھان پایگاە «ھەنگەژال » می باشد کە پیشتر بە عوامل تحت فرمان خود در مورد اجباری بودن شرکت در انتخابات ھشدار دادە و ھمچنین بە تمامی سربازان دستور دادە بود تا بە رئیسی رای بدھند. لازم بە ذکر است؛  نامبردە یکی از عوامل اصلی کشتار کولبران در این محدودەی مرزی می باشد.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …