هه‌ینی 9 كانونی یه‌كه‌م 2022

زخمی شدن کولبری در نوار مرزی نوسود

زخمی شدن کولبری در نوار مرزی نوسود

شنبە شب ٢٢ خردادماە، نیروھای نظامی رژیم در نوار مرزی نوسود با گشودن اتش با اسلحەی ساچمەای بە سوی گروھی از کولبران، باعث زخمی شدن یکی از کولبران شدند .

« ولی رستمی» کولبر اھل روستای «پشت کر» از توابع ثلاث باباجانی می باشد کە بر اثر تیراندازی نیروھای نظامی رژیم، از ناحیەی شانە و دست راست بە شدت مجروح شدە است.

نامبردە جھت مداوا بە مرکز درمانی پاوە منتقل شدە است.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …