سێ شه‌ممه‌ 22 تشرینی دووه‌م 2022

فعال مدنی کرد، فرانک جمشیدی بازداشت شد

فعال مدنی کرد، فرانک جمشیدی بازداشت شد.

پنجشنبە ٢٠ خردادماە سال جاری، فرانک جمشیدی جھت اجرای حکم حبس یک سالەی خود،  پس از احضار بە شعبە چھار اجرای احکام دادگاە سنندج بازداشت، و بە زندان زنان سنندج منتقل گردید.

نامبردە از فعالین مدنی و محیط زیست می باشد کە ٨ تیر ٩٩ توسط نیروھای امنیتی دستگیر شدە و بە اتھام عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون کردستانی بازداشت شدە بود. وی نخست بە چھار سال حبس تعزیزی محکوم شدە بود کە در دادگاە تجدید نظر استان، این مدت بە یک سال کاھش یافت. نامبردە پس از تحمل چھار ماە  و نیم حبس، بە طور موقت و با قید وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی ازاد شدە بود.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …