یه‌ك شه‌ممه‌ 10 كانونی یه‌كه‌م 2023

کشتە و زخمی شدن ٢ کولبر در ارومیە و پیرانشھر

کولبری با ھویت فرزاد جباری ٣٠سالە و متاھل اھل روستای “منصور آباد” از توابع “مرگور” ارومیە کە بە کمین نیروھای رژیم اسلامی ایران افتادە بود، در حین فرار از دست این نیروھا در رودخانە “بنار” غرق شد.

نیروھای رژیم اسلامی در مسیر کولبرھا واقع در “درەی بنار” کمین گذاشتە و کولبرھا کە بە کمین می افتند از ترس شلیک و کشتە شدن جھت فرار بە رودخانە بنار میروند و متاسفانە فرزاد جباری را جریان آب با خودش برده و جانش را از دست میدھد.

از سوی دیگر، آکو قادری اهل پیرانشهر در مرز ماشکان در حین رفتن بە کولبری و بدون هیچ کولە و باری با شلیک مستقیم نزروهای رژیم اطلامی ایران زخمی و جهت مداوا بە بیمارستان پیرانشهر منتقل شده است.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …