چوار شه‌ممه‌ 22 ئایار 2024

جمهوری اسلامی ایران؛ حکومت نامشروع⁄ هیرش عسکری

یک چشم بهم زدن کافیست تا در عصر تکنولوژیهای نوین، دانش و اطلاعات دربارەی شیوەهای درخور برای یک زندگی بهتر، بدست مردم ساکن در این کرەی خاکی برسد.

در عین حال جهل و نادانی و نادرستی پدیدەها، همەی مرزها را درمی نوردد و چهرەی کریه خود را در پیشگاه جهانیان به نمایش میگذارد.

رفتارهای حکومت فاشیستی-مذهبی ایران چه در امور داخلی و چه در عرصەی روابط خارجی را می توان به عنوان نمونەای از عدم مشروعیت و مقبولیت برای یک ساختار سیاسی مبتنی بر دیکتاتوری و ارعاب معرفی نمود.
بەگونەای که غالبا در اخبار و شبکەهای متنوع رسانەای، چیزی جز تخلف در معاهدات بین المللی، جنایات و اقدامات ضد انسانی از سوی رژیم ایران را نمیتوان دید.

حکومت ایران نه تنها حقوق حیاتی انسانهای ساکن جغرافیای ایران را زیر پا نهاده است بلکه در سطوح بین المللی نیز به توافقات و تعهدات مربوط به امنیت جوامع برای حفظ ثبات و آرامش در مناطق مختلف جهان پایبند نبوده و همواره در تضاد با راهکارهای متمدنانه در امور روابط بین الملل عمل می کند.

واضح است که همزمان با به حاشیه رانده شدن رژیم ایران حتی از سوی همپیمانانش در منطقە، از طرفی اقتصاد وابسته و متکی به بازارهای خارجی این رژیم نیز کوچک و کوچکتر می شود.

رژیم جمهوری اسلامی مضاف بر رواداری ستم سیستماتیک بر مردم ایران، عملا به تهدیدی جدی برای امنیت و آرامش دیگر کشورهای واقع در خاورمیانه مبدل شده است.

تلاش برای از بین بردن مخالفین از طریق ترور و کشتار و اعدام، دستگیری گسترده ی فعالین سیاسی و مدنی، به گلوله بستن مردم زحمتکش و محروم مناطق مرزی و بسیاری از اعمال کریه و نفرت انگیز که تنها از حکومتی اینچنین بر می آید، در چهارچوپ حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال تداوم است و با ذات منحوس این رژیم عجین شده است.

جمهوری اسلامی در طول حیات ننگینش نشان داده است که حکومتی غیر قابل تغییر است و بطور مداوم، با بکارگیری قوانین منسوخ شریعت و به بهانه ی اعمال و اجرای دستورات دینی و الهی، به جان مردم افتاده است.
تداوم حیات این رژیم فاجعەای عظیم برای جامعه ی انسانی در عصر حاضر است.

حکومتی ضد زن که منزلت اجتماعی نیمی از جامعه را به حقارت کشیده است؛
حکومت ضد حقوق کودکان، حیوانات و طبیعت؛
حکومتی که نه تنها در کنار تودەها نیست بلکه در سنگر رویارویی با مردم ایستاده است؛
سیستم حاکمیتی رانتی و فاسد که تمامی دارائیهای اقتصادی کشور را تحت تسلط و مالکیت میلیشیای تروریستی سپاه پاسداران محصور نگه داشته است؛
حکومتی که جملگی نهادهای دولتی، امنیتی و نظامیش در لیست سیاه تروریسم بین المللی قرار دارند؛
چگونه می تواند در جهان مترقی امروزی به حیاتش ادامه دهد؟!

جمهوری اسلامی ایران، حکومتی نامشروع و نارواست!

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …