یه‌ك شه‌ممه‌ 4 حوزه‌یران 2023

احضار و بازداشت گولالە وطندوست در شهر مریوان

ادارە اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی روز دوشنبە با گولالە وطندوست را برای بازجویی بە این ادارە احضار کردە و همان روز ایشان را بدون هیچ جرمی بازداشت نمودە.

گولالە وطندوست یکی از وکلای برجستە و خوشنام کردستان است کە تمام تمرکز کار و فالیت حقوقی و قضایی ایشان روی دفاع از حقوق زنان ستمبر بودە. اما ایشان بارها مورد تهدید و شکایت و احضار ادارە اطلاعات و سپاە پاسداران و مرتجعین زن ستیز قرار گرفتە است.

اکنون سە روز از زندانی کردن ایشان می گذرد، اما هیچ اطلاعی از سرنوشت و مکان نگهداری این وکیل دادگستری در دست نیست.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …