اکبر گویلی جھت اجرای حکم حبس بە زندان سنندج منتقل شد

اکبر گویلی شهروند سنندجی جهت تحمل حبس راهی زندان این شهر شد. اکبر گویلی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد.

دیروز شنبه ۲۷ دیماه ۱۳۹۹، اکبر گویلی، شهروند اهل سنندج جهت تحمل دوره محکومیت خود راهی زندان این شهر شد.

اکبر گویلی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، پس از حضور در دادگاه سنندج بازداشت و پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شد.

سپس این شهروند کرد در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری، از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب کردستانی مخالف رژیم اسلامی ایران”، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی “سعیدی” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم در نهایت در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۲ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …