یه‌ك شه‌ممه‌ 20 تشرینی دووه‌م 2022

کشتە و زخمی شدن پنج تن از نیروھای رژیم ایران در مرز تکور

برگزاریھای سپاە پاسداران با انتشار گزارشی اعلام کردەاند کە، درگیری نیروھای مسلح رژیم جمھوری اسلامی با افراد مسلح ضد حکومتی در حوزه گروهان مرزی “تکور” در استان ارومیە حدود ساعت 13:50 بە وقوع پیوستە و در نتیجە این درگیری سە تن از نیروھای مسلح رژیم کشتە شدە و دو تن دیگر نیز مجروح شدەاند.

در این درگیری سه نفر از نیروهای مرزبانی رژیم به نامهای استوار دوم “مسلم جهان‌آرا”، استوار دوم “مالک طاهر” و سرباز “کامران کرامت” درجا کشتە شدە و دو تن دیگر مجروح شدەاند کە حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شدە است.

گفتنیست، سالانە درگیریھای زیادی در استانھای کردستان میان نیروھای رژیم و نیروھای پیشمرگ احزاب کردستانی در مرزھای غربی ایران بە وقوع می پیوندد، اما تا کنون ھیچ یک از احزاب سیاسی کردستان مسئولیت این درگیری را بر عھدە نگرفتەاند.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …