چوار شه‌ممه‌ 21 شوبات 2024

بایکوت انتخابات دوم اسفند از جانب جمع گستردەای از پزشکان و پیراپزشکان دانشگاە علوم پزشکی کردستان

  • پیام جمع گستردەای از پزشکان و پیراپزشکان دانشگاە علوم پزشکی کوردستان در رابطە با بایکوت انتخابات فرمایشی دوم اسفند98

مردم آگاە و مبارز کوردستان ؛

دانشگاهیان و کارمندان زحمتکش مراکز درمانی کردستان;

همانگونە کە مستحضرید انتخابات فرمایشی رژیم در دوم اسفند کە برای مردم کوردستان همزمان یادآور قتل عام سبوعانە جنایتکاران رژیم اسلامی در سال 77و بدنبال اعتراضات تودەهای مردم بە اسارت عبداللە اوجالان رهبر کوردهای ترکیە بود،است برگزار میشود.

انتخابات یا بهتر است گفتە شود انتصابات فرمایشی امسال در فضایی اجرا میشود کە در همین چند ماە اخیر رژیم سفاک در کشتار خلق های زحمتکش ایران گوی سبقت را از همپالگی های فاشیستش در عراق،سوریە و ترکیە ربودە است.سرکوب مردم بە تنگ آمدە از گرانی و تبیعیضات طبقاتی،ملی و فرهنگی در آبان ماە نشان از ددمنشی و خوی فاشیسم اسلامی داشت.رژیمی کە نتوانستە است کوچکترین خواستەهای برحق تودەها را در طی این چهل سال بعداز انقلاب دزدیدە شدە بهمن پنجاە و هفت براوردە کند،رژیمی کە قادر بە پاسخگویی چهل سال نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم ایران نیست،حکومتی که نتوانسته است به نفع مردم ایران در صحنه های جهانی حضور یابد،دستگاه فرو پاشیده اقتصادی و اجتماعی که قادر به حل مشکلات مردم نیست؛چگونه میتواند در مجلس فرمایشی حکم و قانون وضع کند؟

مردم شریف کوردستان باید بدانند که علیرغم فشارهای اقتصادی و اجتماعی که روی دوش کارمندان و پزشکان و کادر درمانی و خدماتی مراکز درمانی است،یک سال و اندی میگذرد که هنوز کارانه و مطالبات مالی آنها پرداخت نشده است.در کوردستان عده ای از منفورترین چهره های دانشگاه علوم پزشکی کوردستان در مسند قدرت اند.پرسنل درمانی و خدماتی مراکز درمانی استان دل خوشی از سردمداران این دستگاه و نمایندگان مجلسی که این عوامفریبان را منصوب کرده اند ندارند.

بی شک زحمتکشان عرضه سلامت به نمایندگان مزدوری که لیاقتشان اصطلاح جاش است رای نخواهند داد و این انتصابات را محکوم و بایکوت خواهند کرد و همزمان از همه اقشار مختلف مردم میخواهند که با نرفتن سر صندوق های خونین رای همبستگی خود را با دیگر خلق ها و کارگران و زحمتکشان ایران اعلام نمایند.

زنده باد مبارزات انقلابی و مدنی توده های زحمتکش

پیش به سوی ایران وکوردستانی آباد و دموکراتیک 

جمعی از پزشکان و کادر پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان 

بهمن ماه۹۸.سنندج

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …