هه‌ینی 24 ئه‌یلول 2021
ماڵەوە / فارسی / تائید حکم اعدام یک زندانی سیاسی کورد

تائید حکم اعدام یک زندانی سیاسی کورد

حکم اعدام یک زندانی سیاسی کورد اھل شھر اشنویە تائید شد.

طی روزھای گذشتە، حکم اعدام محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کورد اهل اشنویە کە هم اکنون در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد، تائید شد.

گفتە میشود، این حکم از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخ لو“ تایید شدە و همان روز بە محی الدین ابراهیمی ابلاغ شدە است.

محی الدین ابراهیمی ٤١ سالە و اهل روستای ”الکاوی“ اشنویە، روز شنبە ١٣ آبان ٩٦ (٤ نوامبر ٢٠١٧) در حالی کە مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە  اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همانجا بازداشت شد.

این شهروند اهل اشنویە مرداد ٩٧ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با یک حزب کوردستانی بە اعدام محکوم شد کە این حکم طی روزھای گذشتە از سوی همان شعبە دادگاه عینا تایید شدە است.

محی الدین ابراهیمی متاهل  میباشد و سال ١٣٨٩ نیز از سوی نیروهای امنیتی رژیم با ھمین اتھام بازداشت و بە مدت ١٤ ماه زندانی شدە بود.

بابەتی هاوپۆل

«باپیر برزە» زندانی سیاسی کرد، اعتصاب غذا نمود

«باپیر برزە» زندانی سیاسی کرد، اعتصاب غذا نمود از روز یک‌شنبه ۲۸ شهریورماە سال جاری، …