شه‌ممه‌ 15 حوزه‌یران 2024

بازداشت و محکومیت ٦ شھروند کورد + عکس

دستگیری و احکام فلەای و غیرانسانی رژیم علیە شھروندان در کوردستان ھمچنان ادامە دارد.

در ادامە روند بازداشت شھروندان در کوردستان، ادارە اطلاعات شھر ماکو روز شنبە ٣٠ آذر ماە، یک جوان را با ھویت #علی_میلان بە اتھام ھمکاری با احزاب کوردستانی بازداشت و تا کنون نیز از سرنوشت وی خبری در دستررس نیست.

ھمچنین طی روزھای یکشنبە و دوشنبە اول و دوم دیماە، چھار شھروند بە نامھای #کورش_عزیزی، #محمد_امین_قازی، #یوسف_احمدی و #کامل_احمدی اھل شھر اشنویە بە منظور اجرای ٣ سال حوکم زندان، خود را بە زندان این شھر معرفی کردند.

گفتە میشود این چھار شھروند ھمراە با ٣ تن دیگر مرداد ماە سال گذشتە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس ازنزدیک بە دو ماه بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە موقتا و با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بودند.

ھمچنین یک جوان ٢٤ سالە اھل اشنویە با ھویت #سید_نجم_الدین_حسینی فرزند مصباح بە اتھام ھمکاری با احزاب کوردستانی، بە ٤٢ ماە حبس محکوم شدە است.

نامبردە مهرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در مرز سردشت بازداشت و پس از دو هفتە با وثیقە و موقتا آزاد شدە بود.

علی میلان
محمد امین قازی، یوسف احمدی، کامل احمدی
سید نجم الدین حسینی

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …