چوار شه‌ممه‌ 31 ئایار 2023

بازداشت و محکومیت ٦ شھروند کورد + عکس

دستگیری و احکام فلەای و غیرانسانی رژیم علیە شھروندان در کوردستان ھمچنان ادامە دارد.

در ادامە روند بازداشت شھروندان در کوردستان، ادارە اطلاعات شھر ماکو روز شنبە ٣٠ آذر ماە، یک جوان را با ھویت #علی_میلان بە اتھام ھمکاری با احزاب کوردستانی بازداشت و تا کنون نیز از سرنوشت وی خبری در دستررس نیست.

ھمچنین طی روزھای یکشنبە و دوشنبە اول و دوم دیماە، چھار شھروند بە نامھای #کورش_عزیزی، #محمد_امین_قازی، #یوسف_احمدی و #کامل_احمدی اھل شھر اشنویە بە منظور اجرای ٣ سال حوکم زندان، خود را بە زندان این شھر معرفی کردند.

گفتە میشود این چھار شھروند ھمراە با ٣ تن دیگر مرداد ماە سال گذشتە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس ازنزدیک بە دو ماه بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە موقتا و با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بودند.

ھمچنین یک جوان ٢٤ سالە اھل اشنویە با ھویت #سید_نجم_الدین_حسینی فرزند مصباح بە اتھام ھمکاری با احزاب کوردستانی، بە ٤٢ ماە حبس محکوم شدە است.

نامبردە مهرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در مرز سردشت بازداشت و پس از دو هفتە با وثیقە و موقتا آزاد شدە بود.

علی میلان
محمد امین قازی، یوسف احمدی، کامل احمدی
سید نجم الدین حسینی

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …