پێنج شه‌ممه‌ 20 حوزه‌یران 2024

سنندج.. یک معلم کورد به طرز مشکوکی جان باخت

یک معلم اهل سنندج بە شیوە ای مشکوک بە دست اطلاعات بە قتل رسید و همچنین خانوادە این معلم را تهدید نمودە کە حق ندارند پیگیر مرگ وی باشند .

روز جمعە ٣١شهریور ماە ، جسد یک معلم ٢٨ سالە بە نام : فرزاد وزیری اهل سنندج در منزل پدریش هنگامی کە پدر ومادرش در خانە نبودند بعد ا زبازگشت بە منزل پیدا شدە است .

چند روز قبل از مرگ این معلم ،نامبردە بەدلیل گذاشتن یک متن در فیس بوک بە ادارە اطلاعات احضار و تهدید شدە بود ، سپس در چند روز بعد بە او گفتە شدە کە بە یکی از روستاهای دوردست شهر بیجار برای تدریس منتقل شدە است .

همچنین هنگام پیدا شدن جسد در منزل پدریش یک نامە هم بودە کە نوشتە خودکشی کردە و پزشک قانونی هم اظهار نمودە کە با خوردن قرص خودکشی کردە است .

اما خانوادە نامبردە شک و گمان دارند کە اطلاعات فرزندشان را بە قتل رساندە و این نامە را هم  نوشتە ، چون فرزندشان مشکلی نداشتە تا اقدام بە خودکشی نماید درضمن ادارە اطلاعات پدر و مادر نامبردە ر اتهدید نمودە کە بە هیچ عنوان حق ندارند قضیە ر اپیگیری کنند.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …