دوو شه‌ممه‌ 11 كانونی یه‌كه‌م 2023

کبوترهای صلح ! / رشاد – مصطفی سلطانی

پیام کبوتران صلح :  بعد از مرگمان بدنبال قبر ما نگردید ، آرامگاە ما در دل عاشقان آزادی جای دارد !

هر گز و امکان ندارد و نمیتوان سیمای رئوف ، مهربان ،اومانیست ، انقلابی و انترناسیونالیست:  فریدە زکریائی ، فایزە قطبی ،گلریز قبادی ،جمیل سجادی، رئوف کمانگر، اسماعیل علی پناهی ، دکتر اسعد وزیری ، جمیل زکریائی و دکتر فتح اللە لطف اللە نژادیان  را از خانە و سراچەی دل بیرون کرد ، فراموش نمود و از آرشیو مغز زدود. ستارەگان را خاموشی نیست ، تنها از دیدەگان دور میشوند. انقلابیونی پر شور و هوشمندو صلح جو با نیروی ایمان و قلب هائی لبریز از بزرگواری و بی محابا وداوطلبانە ، سبکبال چون پروانە برای کمک بە خلق ترکمن صحرا شتافتند .آنها روز هشتم فروردین ١٣٥٨ در برابر ساختمان ” جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب ” جمع شدند وسوار بر مینی بوس گردیدەواز طرف مردم شریف سنندج بدرقە گردیدند. سفر دور دست انها زمانی انجام گرفت کە حکومت فاشیزم اسلامی در تار و پود خشونت عریان و  انگیزاسیون* و دماگوژی** لبریز وغرق بود . هم چنین اسلام سیاسی آمادەی حملە بە دستاوردهای مدنی ، بشری و سرکوب جنبش عدالت خواهانەی کردستان و، پایان دادن بە مسالەی دوگانگی قدرت سیاسی و حاکمیت بود کە ، جنبش سیکولار و انقلابی  کردستان آنرااز طریق مبارزات مدنی ، دفاع مسلحانە، بنکەها، اتحادیەهای زنان، بسط دمکراسی و شوراهای مردمی آزمون و تجربە می نمود. خوشەهای خشم در کردستان پایان دوران سیاە تاریخی را مژدە میداد. در بطن تاریخ میتوان خوانش و ترجمەای اومانیستی و انسان دوستانە از حرکت کبوترهای صلح نمود، کە در حقیقت عرف شکن ، ساختار شکن و سنت شکن بودند. آنها کە مظهر صفا و مهربانی و انسانیت بودند، شاخە های زیتون را بر قلب هایشان آویزان نمودە تا بە کنارەهای دریای خزر و ترکمن صحرا حمل کنند. با چشمانی مملو ازافق روشن ، امید فراوان ، دلهرە و اضطراب سنندج را بسوی دشت های ترکمن صحرا ترک کردند. اگرچە تراژدی مرگ، مانع از ادامەی سفر گردید، با این وصف کبوترهای صلح آینەای از دردهای مشترک خلقهای کرد و ترکمن بودند.  پیام وزین و گرانبهای آنها در تاریخ  جنبش انقلابی و سیکولار کردستان و سراسر جهان ثبت گردید ، کە هموارە تداعی زندە مقاومت تاریخی و صلع آمیز مردم کردستان می باشد .آنها در بستر یک جنبش مدنی پرواز نمودە و ،در تدارک افشاندن بذر همدلی و یگانگی وایجاد پل ها و کانال های سیاسی و اجتماعی و اتحاد بین خلقهای کرد و ترکمن بودند. مشعلی در دستهایشان داشتند کە جهل و جمود را برانند. درمواضعشان احساس بشر دوستانە موج میزد و حقیقتا حامل پیامی گویا بودە و مواضع انترناسیونالیستی داشتند. درون قلبشان روشن تر از آن بود کە سیاهی بتواند در آن نفوذ کند . حرکت آنها سر آغاز ، همەی آغاز ها بود و ، مردم کردستان با تحسین و احترام باستقبالشان رفتند و فقدانشان سرشک اندوە را از دیدەگان جاری و سرازیر ساخت . شهر سنندج در ماتم عظیمی فررفت و فضای شهرسخت دلگیر و غمگین و دود غلیظ جنگ تحمیلی فاشیزم اسلامی در آسمانش سرگردان بود. سرنوشت کبوترهای صلح پایان و تراژدی غم انگیزی داشت، اما با پیامی آشکار جنبش کردستان را در سطح بالائی بە جامعەی ایران شناساندند . مرگشان قلم را از نوشتن و زبان را از گفتن باز داشت . نباید” گذست زمان” یاد و خاطرەهای کبوتران صلح را از لوح سینەها بزداید و پاک کند.آنها مایەی مباهات و افتخار جامعەی بشری بودە و یادگارهای جاویدان جنبش عدالتخواهانەی کردستان هستند. بیادو احترام جانباختگان و خانوادەهایشان، در مارشی بزرگ بیش از صد هزار نفر از مردم کردستان، در مراسم خاکسپاریشان شرکت نمودند. خانوادەهای سربلند و محبوب جانباختگان ،پاداش معنوی خویش را از یگانگی واحترام گستردەای کە نسبت بە آنها از طرف شهروندان کردستان ابراز گردیددریافت نمودند.
قصە نیستم کە بگوئی ،
نغمە نیستم کە بخوانی،
صدا نیستم کە بشنوی ،
یا چیزی چنان کە بە بینی،
یاچیزی چنان کە بدانی ،
من درد مشترکم ، مرا فریاد کن !  ( از شاملو )
مینی بوس حامل کبوتران صلح روز نهم  فروردین در فاصلەی مابین شهرهای بیجار و زنجان  ناگهان بە رودخانەی ” زەردە کەمەر”  سقوط کرد، علاوە بر نە ٩ نفر  جانباختە، چند همراە وانقلابی دیگر نیز زخمی گردیدند اسامی زخمیان : تیمور مصطفی سلطانی، دکتر محی الدین سجادی ، فرخ کاوە ، مسعود قشقایی ،امیر رنجبر،پرویز فتوحی. مجروحین در بیمارستان های مختلف تحت تداوی و عمل جراحی قرار گرفتند .
                    روز پنجم فروردین سال١٣٥٨ میتینگ فرهنگی _ سیاسی کانون مرکزی شوراهای خلق ترکمن صحرا درشهر گنبد کاوس برای پشتیبانی از مردم کردستان برگزار گردید. کە فاشیزم اسلامی هدفمنداین میتینگ مدنی را با جنگی ناخواستە و بمدت هشت روز، بر خلق ترکمن تحمیل نمود . بیش از یازدە١١ ترکمن کشتە و سی و پنج ٣٥نفر زخمی گردیدند .                                                    *  *  *    *    *
      دهم آذر ماە ١٣٩٦
  Inquisition ,Demagojy                                                            ١-  * انگیزاسیون: تفتیش عقاید با توسل بەشکنجە های وحشتناک و بمنظوراعتراف گرفتن از انسانهای آزادە کە توسط  کلیسا انجام میگرفت.  **٢- دماگوژی: عوام فریبی با ابزارهای دینی کە در بطن آن مغز شوئی وتزریق خرافات و مطالب غیرە علمی را نیز شامل میگردد  .

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …