یه‌ك شه‌ممه‌ 26 تشرینی دووه‌م 2023

مبارزە با پدیدە خشونت علیە زنان / نشمیل عبدولی

25نوامبر برابر با4 اذر روز خشونت علیه زنان به معنی هرنوع عمل خشونت امیزیست که به اختلاف جنسیتی مبتنی باشد وبه اسیب ورنج بدنی وجنسی وروانی زنان بینجامد این مسالە نه تنها شامل عرصه ی اجتماعی بلکه شامل زندگی خصوصی انان نیز میشود. خشونت علیه زنان هم علت و هم معلول تبعیض جنسیتی است وپدیده ای جهانیی شمول است و می شود گفت کە در ھر کشور اسلامی و دینی، خشونت علیه زنان یک مسالە قابل دید و شنود است. نقض حقوق بشر انسانها بدلیل جنسیتشان است واین جنسیت زن بودن است،از هر سه زن در جهان یک نفر مورد انواع خشونتها قرار میگیرد ،سی وپنج درصد از انها حداقل یکبار در تمام طول زندگیشان مورد خشونت قرار گرفته اند از خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت روانی وجنسی این خشونتها علیه زنان مرزو کشور نمیشناسد وایران از این قانون مستثنی نیست اما مسئله ی مهم اینه که امار دقیقی از این خشونتها در دست نیست وحتی مورد توجه و بحث ونقادی  نبوده و اشکارا انکار می شده. کمبود و نادرست بودن‌ امار واطلاعات و ممنوع بودن هر نوع گفتگو درباره ی ان در حوضه ی عمومی بر دشواری پرداختن به موضوع می افزاید. دلیل این خشونتها می توان گفت بخشی از باورهای نادرست وعدم حاکمیت،  خشونت علیه زنان در کشوراست. زنان نیمی از جمعیت راتشکیل میدهند بی توجهی به این جمعیت انان را از ارتقاء شغلی وتحصیلی ومنزلت اجتماعی باز میدارد، ایران جزء صدو دو کشوری است که خشونت خانگی هیچ گونه قوانین پیشگیرانه یا قانون حمایتگر یاحتی قوانین جزایی برای خشونت گر ندارد. بنابراین زنان در خانه انواع واقسام خشونتهای جنسی و روانی وحتی خشونتهای اقتصادی را مجبورند تحمل کنند. و حال اگر نگاھی داشتە باشیم بە زنان در جامعە کردستان خواھیم دید کە خشونت علیە زنان بە اوج رسیدە است. این یک حرف نیست بلکە امار و رویدادھای روزانە این را اثبات خواھد کرد.

همچنین در اجتماعی کە دین ، بەخصوص دین اسلام حاکم است ، انواع دیگری از خشونتها بر انها اعمال می شود. زن بودن در ھمەموارد مورد تحقیر و بدرفتاری وستم قرار میگیرند، از جملە

حق طلاق، حق حضانت، چند همسری، خشونت خانوادگی، استثمار زنان، استفاده ی ابزاری از زنان، تجاوز در جنگ، سنگسار ، خشونت کلامی ورفتاری و…

در کشوری که قانون اساسی ان برعلیه زن است و زنان ان از حقوق خود محرومند هرگونه تلاش برای برابری جنسیتی در ایران و کردستان خلاف قانون است چرا که زن ستیزی در ھمچین جامعەایی قانونست وهر گونه تلاش برای تحقق برابری جنسیتی از تغییر قانون میگذرد وتغییر قانون مستلزم تغییرات بزرگتر سیاسی است.

روز جهانی مبارزه باخشونت علیه زنان روز رسوایی رژیم زن ستیزیست که پایه های حاکمیت خود را بر سرکوب و تبعیض علیه زنان بنا کرده.

در این روزها به یاد هزاران زن قهرمانی هستیم که در مبارزه علیه فاشیزم دینی شکنجه یا اعدام شده اند وزنانی که رنج زندان وشکنجه را به جان خریده ودر مقابل این رژیم ایستادگی کرده اند وهمچنین زنانی که به خاطر زن بودن مورد تحقیر و بدرفتاری وستم قرار میگیرند.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …