دوو شه‌ممه‌ 22 ته‌مموز 2024

به پیشوازی هه شتی مارس روژی جیهانی ژن / خالید بایه زیدی (دلیر)

1-
شه و ژنیکی شوخ وشه نگه
به چارشیویکی ره ش
و که راسیکی پرله ئه سنیره
و روخساریک له مانگ
2-
به دایکم ووت:
دایه گیان
ئه ری باوکم
هی چ کات بو:هه شتی مارس
گولی بوکریووی…
دایکم وتی:
روله گیان….!
باوکت هه رکات کراسی بو ده کریم
که راسه کان
هه موویان گولداربوون؟؟!!
3-
بریا!
که شتییه که ی «نوح»
نغرو ده بوو
ئه وسا
ژنان ده بوونه
په ریی ده ریایی و
پیاوانیش هه روا
ده بوونه گیانداری ده ریایی؟؟!!
4-
«کچ بوون»
له چول و ده شتیکی قاقردا
من له دایک بووم
هه رله وکاته وه
به بیشکه ی غه م وپه ژاره وه
رایان ژاندم
هه رچی بزه وپیکه نین بوو
له بیشکه که م دا
به ده سته بچکوله وخنجیلانه که م ناشت
ئه وکات که چاوه فرمیسکه کانم هه لینا
دایکم دیت…
که ماته م دای گرتبوو
وباوکیشم…
که ده سته و ئه ژنو دانیشتبوو
باوکم دیووت:
ئاخرئافره ت بوو؟!
ب..
و…
و…؟!
کچ مان بوو؟؟!!
5-
له کولانیک
خواوژنیک
روبه روی یه ک بوونه وه
خوابه شه رمه وه
سه ری داخست ورویشت…
ژنه که ش؟؟!!
به هه موو هیزوتوانای خوی
سیوی قه پ لیده راوی هاویشتی؟؟!!
6-
ژن یانی :ئاوینه
ئاوینه یانی:ژن
هه ربویه ش ناحه زان
هی چ کات توانای دیتنی:
ئاوینه یان نییه؟؟!!
7-
ژن وباران
له یه ک ئه چن
هه ردووک
بیی پیشه کی ئه گرین؟؟!!
8-
ژن وبه فر
له یه ک ئه چن
هه ر دووک
خاوه نی دایکی سپین؟؟!!
9-
شه وله نیگاکانی ژن دا
ئه خه ویت و
کازیوه ی به ری به یانیش
سه رهه لئه دا
10-
زنجیره کان ئه لین:
تاکوو کومه لگای پیاوسالارمابی
ژن هیچ کات خا وه نی مافی خوی نابی
11-
گولیک!
به رله وه ی که به هاربیت
هه لوه ری…
ئاخ!باخه وان به شه رمه وه
سه ری داخست
په پووله کان
له گه ل په له هه وریک
ده ستیان کردبه گریان
گولی هه لوه ریوویان له نیگاکانیان دا
له روژی هه شتی مارس دا ناشت؟؟!!
12-
شیعریکم له چاوی ژنیک دا دوزیووه
که خویندمه وه
ئه وسا دیتم:
ئای!…چه نده بارانی به هاری
که چاوه شین ودریایه کانی دا باریووه
چه نده چول وده شته قاقره کانی
تیرئاوو کردووه
چه نده «سه روین»و«سنوور»و«دوعا»وووو
له نیگا کانی داکوژه راوه؟؟!!
13-
کومه لگای پیاوسالار
پیی شه رمه
ناوی ژن بینی
هه ربویه پیی ئه لی:
زه خیفه؟؟!!

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …