پێنج شه‌ممه‌ 2 كانونی یه‌كه‌م 2021
ماڵەوە / فارسی / رویاهای کودکانەی بە تاراج رفتە / گلاویژ . ع . تیشکوە

رویاهای کودکانەی بە تاراج رفتە / گلاویژ . ع . تیشکوە

برای تو مینویسم، برای تو بزرگمردی کە در سرزمینی می زیستی کە در آن همە چیز،انسانیت انسانها،کودکی و معصومیت کودکان بە سرقت رفتە است.

کودک من ،قامت نحیف تو زیر بار سنگین فقر و تنگدستی خمیدە و فرسودە شدە بود. این بس نبود کە چشم طمع گرگ صفتان انسان نما بر قامت رنجورت دست اندازی نمودند و اینگونە وحشیانە غنچە زندگی ات را نشکفتە پرپر نمودند.

بزرگمرد کوچک من، جای تو در کوچە پس کوچە ها و خیابانها و درمیان لاشخوران بدنبال لقمە نانی نبود، بلکە در آغوش گرم مادر ودرمیان کودکان هم سن و سال خود و در رویاهای کودکانەات بود .

غنچە ی ناشکفتە، اسباب بازیهای نداشتەات چشم بەراە دستان نحیف ات هستند تا بوسە زنند بر ترکها و زخمهای آن، کە مانند دستان یک مرد زمخت و پینە بستە شدەاند.

چە زود در پانزدە سالگی با کولەباری از رنجها و سختیها و مشقات، قامت رنجورت در هوای سرد زمستان بە آغوش خاک پناە برد.
راستی ، چە کسی را مقصر بدانم؟ شکوە و گلایەام را بە نزد چە کسی ببرم ؟

بە کفتارانی کە در راس حکومت اند و درد هزاران کودک کار همچون تورا نمیدانند و نمی فهمند یا افعی هایی کە خون صدها همچون تورا در شیشە کردە و در مجالس لهوولعب خویش مستانە، بە حماقت مردمی کە در سکوتشان مهر تاییدی بر کارهای ناجوانمردانەی آنان میزنند، میخندند.
تقصیر تو نیست کە دوران کودکی ات را همچون مردان بەپایان رساندی و کودکی نکردی.

تقصیر تو نیست کە همبازیهایت بجای نوجوانان هم سن و سال خودت کسانی بودند کە برای بدست آوردن تکە نانی معصومانە التماسشان میکردی .
تقصیر تو نیست کە مادر نگرانت و پدر رنجورت سراغت را بجای اینکە در مدرسە بگیرند باید جنازە زخم خوردەات را در بیغولەای رها شدە بیابند .
خون تو بر گردن کیست؟ چە کسی جوابگوی زجەهای مادرت است ؟

سعید عزیز، تنها کاری کە از دستم برایت بر می آید اینست کە صدای تو باشم تا نالەهای ملتمسانە و کودکانەات را بە گوش انسانهای آزادیخواە برسانم تا حق تو و امثال تورا از حلقوم ناجوانمردانی کە جیبهایشان انباشتە از پول و سرمایەایست کە از هزاران هموطن همچون تو بە تاراج بردەاند و دستشان بە خون هزاران کودک بیگناە مثل تو آغشتە است بیرون بکشند .

من فریاد تو هستم، فریاد تو سعید عزیز….

تو آسودە بخواب

بابەتی هاوپۆل

آزادی کارو کریمی تودیع قرار وثیقه در ارومیه

کارو کریمی شهروند بازداشتی اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی …