یه‌ك شه‌ممه‌ 21 ته‌مموز 2024

درد دلی با ٢٦ بهمن / گەلاویژ . ع . تیشکوە

تۆ چیستی؟!

حادثەای ناگوار و شوم کە یاد آور از دست دادن عزیزیست تکرار ناشدنی یا واقعەای شگرف و سرآغاز شکوفایی جنبشی مردمی و سوسیالیستی علیە ظلم و جور و فقر….. نمیدانم دوستت بدارم یا منحوست بدانم .

دوستت بدارم چون با آمدنت مکتبی آشکار شد کە در آن درس استقامت و پایداری را میتوان از اسطورەهایی همچون رفیق فواد مصطفی سلطانی و دکتر جعفرها و صدیق کمانگرها آموخت.

یا منحوست بدانم کە با آمدنت همچون سایەی سیاە و شوم عزیزی را ازمیان ما بە تاراج بردی ، عزیزی کە با جان و دل در عنفوان جوانی درد مردم رنج دیدە و زجر کشیدە طبقە کارگر را چشیدە و لمس نمودە بود.

نمیدانم بخندم یا بگریم، نمیدانم شیون و مویە کنم یا رقص و پایکوبی نمایم، با آمدنت داغی تازەمیشود وزخمی کهنە سر باز میزند و همچنین با آمدنت درخت تنومند مقاومت و مبارزات مردمی دوبارە شکوفە میدهد و قویتر از قبل شاخەهایش را در افق می گستراند و ریشەهایش را عمیقتر درشورەزار ظلم و خفقان ایدئولوژیک مذهبی حاکم بر جامعە فرو میبرد، کە هرچند دست بدکاران و ماشین ترور همچون تیشەای شاخەای  را میشکند بجایش شاخەهای دیگری سر میزند .

عزیز میدارمت، با وجود داغی کە با آمدنت بر پیکرە جنبش مردمی کومەلە نهادەای. با تمام وجود بنامت میبالم و یادت میکنم با وجود ضایعەای جبران ناپذیر کە با خود همراە داری، پس تو نیز بە خودت ببال ٢٦ بهمن زیرا نامت در کنار نام “کاک حمە حسین ”  تا ابد در تاریخ در جنبش آزادیخواهانە کوردستان جاودان خواهد ماند.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …