یک دختر افغانی به دلیل خودداری پزشکان از عمل جانباخت

لطفیه یک دختر 12 ساله افغانی مقیم ایران که مشکل بیماری کبد و نیاز به عمل پیوند داشت از طرف پزشکان بیمارستان از عمل وی خودداری و باعث مرگش شدند.

بنابرگزارش خبرگزاریها، روز جمعه 29 مرداد یک دختر افغانی 12 ساله  به اسم لطیفه مقیم ایران  به دلیل وخامت بیماری کبد به بیمارستان نمازی شیراز میرود و نیاز به عمل جراحی پیوند داشت که از پدرش به  اوعمل پیوند صورت بگیرد ،اما پزشکان بیمارستان نمازی شیراز به دلیل غیرمجاز بودن لطیفه و خانواده اش در ایران حاضر به عمل وی نشدند و در نهایت جان سپرد.

بیمارستان حاضر نیست جنازه اش را  تحویل خانواده اش بدهد مگر در صورتی که مبلغ 17 میلیون تومان به حساب بیمارستان واریز کنند.

در ایران به دلیل این که مهاجرها بخصوص افغانی ها در شرایط بدی به سر میبرند بخصوص اگر غیرقانونی وارد ایران شده باشند از هر طرف مورد سواستفاده قرار میگیرند که این مخالف با حقوق بشر می باشد .

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …