پێنج شه‌ممه‌ 29 شوبات 2024

پیشکه ش به :کاسبکارانی کورد / خالید بایه زیدی (دلیر)

پیشکه ش به :کاسبکارانی کورد که به  تاوانی وه ده ست هینانی پارووی نانیک له سنووره کان خوینی بی تاوانیان ئه ریژن…
1-
ئه مشه و ده مه وی فوو له مومی ته مه نم که م
بی ده نگی چریکه ی بولبول له چه مه نم که م
ته واوی ژیانم هه رهه مووی چه رمه سه ری بوو
بو هاتم وبو ده بی حاشا له دیمه نم که م
2-
له ژیان دا!
هی چ کات نه ژیام
هه ربویه ش…
ژیان منی له بیرچوبووه؟؟!!
3-
ئه گه رزانی بام:
زیان ئه وه نده چلکن وپیسه
هه رله کاتی له دایک بوونمدا
روژمیره که مم دائه خست؟؟!!
4-
روله که م!
تاقانه گوله که م
کاتیک ئه بینی:
ژیان!…
پائیزیکی گه لاریزانه
یان…که راسیکی چلکنه
وه به جیگای نان
خه م وپه ژاره ت ده رخوارد ئه ده م
لیم زویرمه به!…
ئه وه نه زمی نوی جیهانه
روله که م
تاقانه گوله که م
کولان وشه قامه کانی شارزورگه رام
بازاری کویله کانیش گه رام
هه روه هابازاری دروفروشتنکانیش….
به لام!
هیچ شتیکم ده ست نه که وت
بوشورینی ئه م ژیانه که راس چلکنه
ته نیا پیاله یه ک نه بی…
له فرمیسکه کانم!…
روله که م
تاقانه گوله که م
به هاری ئیمه هه میشه پائیزه
بزه وپیکه نین لیمان زیزه
که له باب له مناره کانی ئه م گوونده
هه میشه بی وه خخت ئه خوینی
به بی بزه وخه نده
بوئیمه ی هه ژاری برسی؟؟!!
5-
ئه ی ئاش!
له به رچی ئه سووریته وه
کاتیک که…
پاروه نانیکت
هه رگیز!
ناگاته ده ستی منالانی
هه ژاروبرسی؟؟!!
6-
له جیهان دا!
تامی زورشتمان کرد
به لام زه روکان
هه رگیز!
نه یان هیشت:
تامی ژیان که ین؟؟!!
7-
سیلوکان !
پرن له گه نم…
به لام من تیستاش
خه می نانم هه یه؟؟!!
8-
پاروویه نانیک و
ئیترهیچ…
وتم:
به شه که ی ترم
وتیان:
به شه که یی تو
هه رله ئه وه لی له دیک بوونت دا
هه رئه وه بووه؟؟!!
9-
دوینی!
من ودونیا…
له قره بالغیکی شه قامدا
روبه روی یه ک بووین
«هه ردوک
بیزارله یه ک
روومان …
له یه ک وه رگیرا؟؟!!
10-
بوشورینی کراسی ژیانم
ته واوی فرمیسکه کانم
رژانده کاسه ی ئاسمان
به لام داخه که م دیتم:
چه نده پیس وچلکنه
کراسی ژیان؟؟!!
11-
ئه مروش!
وه ک دوینی
بی بزه یانه تیپه ری
وه من!
به فرمیسکه کانم
نووسیم:
چه نده بی بزه وبی ره حمه؟؟!!
12-
خوزگایه!
خه مه کانیشمان
وه کوو:
هه لوه رینی گه لاکانی پائیزبوایه
که هه لووه ری بایه
ئیترهیچ کات نه گه راباوه
به بژن وبالای دره خت؟؟!!
13-
ئاواته کانم!
به رله وه ی که پیربن
مردن؟؟!!
14-
کاسبکاران ده مرن
به لام! بیره وه ریه کانیان
هه تا هه تایه
له دلی شاخه کان دا
ئه مینیته وه؟؟!!
15-
ئاواته کانم یان!
هه رله کاتی له دایک بوونمدا
زینده به چال کرد
هه ربویه ش ئیستا…
بی هیواوئاوات ئه ژیم؟؟!!
16-
که له دایک بووم
له نیو چاوانیان نووسیم:
منالیکی هه ژار
روله ی باوکیکی کاسبکار
له دایکیکی خه ماوی وگیروده ی
کومه لگای پیاوسالار
چاوی ماته م و په ژاره وگریانی هه لینا:
له جیهانی بی بزه یی سه رمایه دار؟؟!!
17-
ئای چه نده خوشه!
کازیوه ی به ری به یان
له خه وهه ستی
وه ببینی:
ئیترهیچ که س نییه…
له م جیهانه قره بالغییه وبی که سییه
بتچه وسینیته وه؟؟!!
18-
هیچ بووم گرینگ نییه…
جیهانی عیلم وته کنولوژی
کاتیک که ده بی:
روژی سه دجاربمری وبژِی
«بو به ده ست هینانی پارویه نانیک
سه ردابنووینی:
بوهه موو ناپیاویک؟؟!!»
19-
منالیکی هه ژار
کوتی:بابه گیان
ئه دی«کولیره»چه ندبه خشه؟
کوتی:روله گیان له سه ری مه رو
«کولیره»به خش ناکری
مه یل ده کری؟؟!!
مه یل ده کری؟؟!!
20-
تامنالین ژیان ده مان خه وینی
چونی بویی ئاوا ده مان هه ژینی
که گه وره ش بووین هه رده م بوپارویه نان
وه ک که رویشک رامان ده نی لانه ولان
ئه م ژیانه لا ی من چون یه ک به مه رگه
زامی قوله خوراکی خوینی جه رگه
تا ئه وکاته ی ده مان خاته گروی چال
وه ک کوتری به بی هیلانه وبی بال
له به رده میا بی«ده روین نیچیرئاسا»
هه ی داد هه ی داد کواهانا کوا یاسا؟؟

بابەتی هاوپۆل

امید و مقاومت همگانی با ضرورت تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی

بازداشت و سرکوب و اعدام های گسترده در طول یک سال گذشته تا کنون، همگی …