چوار شه‌ممه‌ 21 شوبات 2024

ژنوساید ارامنە ! / رشاد – مصطفی سلطانی

برای جراحی کالبد ” کمالیستها ” ی روان پریش باید آنها را بی هوش کرد .اما برای جراحی وجدانشان باید آنهار را بیدار کرد . سیستم های توتالیتر و فاشیست، همیشە از شنیدن حقیقت بیزارند .، زیر افکار و اندیشە د یگران را نمیتوان در مقاطع مختلف تاریخی ، بە بند کشید وزنجیر نمود . فاشیست های ترکیە و سیستم کمالیست ، برای مدتی قادر بودند کە کشتار مردم شریف ارمنی ، سریانی، کلدانی ، آسوری و شهروندان صلح طلب کردستان ،را مخفی و جنایات را از دید ماسمیدیا پنهان سازند . حافظەی جمعی ، وجدان های آگاە وافکار عمومی بشریت را هرگز نمیتوان دستگیر کرد و، بزندان انداخت و سپس تیرباران نمود .  پارلمان کشور آلمان با اکثریت مطلق آراء ،کشتار ارمنی ها را بعنوان “ژنوساید” تایید نمود . این کشتار وحشیانە در سال ١٩١٥ میلادی توسط ماشین جنگی  امپراطوری عثمانی وکمالیست های انجام گرفتە و، در این کشتار بی مرز، درصد قابل توجهی از ملیت های آسوری، کلدانی ، سریانی و ساکنین کردستان نیز قتل عام گردیدەاند کە تعداد قربانیان این ژنوساید بالغ بر یک و نیم میلیون انسان بودەاست . دومین کشوری کە این جنایات را تحت عنوان ژنوساید برسمیت شناختە کشور پادشاهی سوید می باشد .داشتن قلبی مهربان در دنیای گلوبال ، و خصوصأ برای غرب ، کارتل های چند ملیتی و منافع دراز مدت دنیای سرمایەداری شهامت و شجاعت می طلبد .

جا داشت حکومت جنوب کردستان بجای بالا بردن دیوارهای پوچ و مخرب حزبی ، قتل عام مردم شریف “هەڵەبجە ” و نواحی دیگر جنوب کردستان را بطور جدی و پیگیرانە در دادگاە بین اللملی لاهە و سازمان ملل مطرح میکرد ، کە جنایات حزب فاشیست و درندە ی  بعث نیز ،بعنوان ژنوساید ملت کرد رسمیت قانونی یابد . انفال در کردستان جنوبی ، آشویتس دیگری  بود کە   کورەهای آدم سوزی  متحرکی داشت  و،  هیچگونە نیازی بە محبوس کردن پیران ، کودکان و زنان نبود . زیرا  کورەهای آدم سوزیش   بطور اتوماتیک توسط درندگان بعث  با مواد سمی ، شیمیائی وگازهای خطرناک ،سازمان یافتە بود و،  انسان ها را  بسرعت می بلعید و هلاک میکرد . سکوت آگاهانەی افکار عمومی دنیا در برابر ژنوساید جنوب کردستان ، حقیقتأ شرم آور است .

پانزدهم خرداد ١٣٩٥

armann

 

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …