شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

توزیع داروهای تقلبی در ایران

شرکت‌های دارویی ایران اقدام بە پخش داروهای تقلبی کردەاند کە در هیچ جای جهان مجوز پخش نگرفتەاند و از بیماران بە عنوان موش آزمایشگاهی استفادە کردەاند.

بە گزارش خبرگزاریهای ایران، “دکتر سیروس زینلی” رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران این مسئلە را فاش کردە و نسبت بە عواقب جانی و عوارض این داروها هشدار دادە است. بە گفتە نامبردە این داروها در هیچ جای جهان مجوز پخش نگرفتەاند.

 

بر اساس گفتەهای “زینلی” این شرکت‌های “تولیدنما” از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات گمرکی و وام و … بهرە میگیرند و هیچ کسی حق پرسیدن از این شرکتها را ندارد و کسی نمیدان کە این همە محدودیت چرا بە این شرکتها واگذار شدە است.

 

زینلە در ادمە میگوید هر چند شرکتهای تولیدنما ادعای تولید دارو در کشور را دارند، ولی بر اساس بررسی‌های انجام شدە و با توجە بە تعداد وحجم داروها مشخص شدە کە کارخانە آنها واقی نبودە و تنها با این کار توانستەاند دارو از کشور آرژانتین وارد کنند و این کارخانەها تنها سرپوشی است برای واردات دارو.

 

بسیاری از این شرکتها وابستە بە موئولان ردەبالای رژیم اسلامی است  و بیشترین نفع این کارخانەهای وارداتی بە حرم خامنەای واریز میشود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …