شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

گرسنگان سوری در معرض مرگ

«برنامه جهانی غذا»قرار است کە کمک‌های بین المللی را بە دست هزاران نفری برسناد کە در سوریە بە دلیل نبود مواد غذایی ناچار بە خوردن برگ درختان، گربه‌ها و خرهای باقی ماندە در شهرها شدەاند.

سازمان پزشکان بدون مرز در سوریە از مرگ جنگ‌زندگان به دلیل کمبود مواد غذایی خبر داده است.این سازمان میگوید دست‌کم ۲۸ نفر، از جمله شش کودک، طی یک ماه گذشته جان خود را به دلیل گرسنگی از دست داده‌اند.

 

ولی متاسفانە این کمکها بنا بە گفتە خبرها بە دلایل فنی دست کم تا روز دوشنبە بە تاخیر افتادە است و بە دلیل این تاخیر ممکن است جان صدها نفر بە خطر بیفتد.

 

تا کنون مذاکرات برای پایان جنگ در سوریە هیچ نتیجەای در بر نداشتە و “بشار اسد” بی هیچ وجە آمدە نیست دست از قدرت بردارد و طرفهای درگیر نیز آمداە نیستند با ” بەشار اسد” گفتگوو کنند و وارد شدن روسیە و ایران بە جنگ داخلی سوریە بحران این کشور را بیشتر و بیشتر کردە است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …