ادعای رسمی دولت ترکیه این است که همزمان مواضع پ.ک.ک در شمال عراق و  داعش در شمال  سوریه را بمباران میکند! اما همه شواهد حاکی از این است که مواضع پ. ک. ک واقعا و وسیعا بمباران میشود و بمباران مواضع داعش فعلا جنبه نمایشی دارد. حتی منابع زیادی خبر از این میدهند که تحت نام بمباران داعش مواضع یگانهای دفاع از خلق و مناطق تحت کنترل آنها وسیعا زیر حملات توپخانه ترکیه بوده اند. به نظر میرسد فعلا عملیات نظامی دولت ترکیه علیه داعش اساسا پوششی برای عملیات گسترده تر علیه پ.ک.ک است.