شه‌ممه‌ 25 تشرینی دووه‌م 2023

رازی از راز ها! ⁄ رشاد مصطفی سلطانی

فاشیزم اسلامی با آجرهای نادانی، دیوارهای بتونی و بلند بین ملت های ساکن ایران ایجادنمودەاست . در جریان انقلاب مشروطە در سال ١٩٠٥ میلادی ، مردم کردستان صاحب ارادەی سیاسی بودە و در مقابل ارتجاع حاکم در ایران تصمیم بە تسلیم نداشتند. تاریخ مبارزات مردم کردستان و آذربایجان در جریان انقلاب مشروطە ناگفتەها و ناشنیدەهای بسیاری دارد و، هنوز بطور دقیق آرشیو نگردیدەاست. مواضع آزادیخواهان وانقلابیون آذربایجان از جملە : شیخ محمد خیابانی، حیدر عمو اوغلی ، ستار خان و باقر خان آتش بە خرمن باروت استبداد شاهنشاهی زدە و آنرا شعلە ور ساختند. اما بادموافق بر بادبان کشتی مشروطە خواهان و انقلابیون نوزید. حاکمان تهران پس از کسب هژمونی سیاسی، از جناب ستار خان برای دیدار مجلس نمایندگان دعوتی بعمل آوردند، اما مخالفین دمکراسی و مشروطە ، در پارک اتابک بمنظور شکستن غرور واعتبارسیاسیش بە او تیراندازی کردە و زخمی کردند. فرصت طلبان و سیستم گندیدە پادشاهی و ساختارهای متحجرشان مسیر انقلاب مشروطە را منحرف کردند. انقلاب مشروطە، شمار زیادی از مخالفین استبدادو انقلابیون را طعمەی شمشیر خون چکان خود کرد، اماکلتور دمکراسی خواهی و آزادی بیان در افکار عمومی ایرانیان کە خواستار تحول بنیادی بودند ، کماکان روند نسبتا بالندەای داشت .استقامت وسخت گیری ها و اندیشەهای بت شکنانەی مشروطە خواهان ، در پروسەی مطلوبی ادامە داشت و افکارعمومی ایرانیان را تاحدودی تسخیر نمودە بود .

در جریان انقلاب مشروطە ، جناب باقر خان و جناب ستارخان وهیئت همراهانشان کە ستون فقرات انقلاب مشروطە بودند، برای بسط یگانگی و چارەی دردهای مشترک و شکست قطعی ” مشروعە خواهان” بە سرزمین کردستان و شهرتاریخی سکاها( سقز کنونی) سفری کردەاند. ساکنین سقز از هیئت آذربایجان استقبال شکوهمندی کردەاند. هیئت اذربایجان با نمایندگان و رهبران کردستان گفتگو و نشستی دوستانە داشتە و بە توافق رسیدەاند. در این سفر تاریخی هیئت آذربایجان ، ضمن تشریح توطئەهای ارتجاع مذهبی و طرفداران سیستم کهن ، از مردم کردستان تقاضای کمک نمودە ، کە در راستای شکست قطعی استبداد و نظام گندیدەی شاهنشاهی، قاطعانە تر و مصممانە تر در نبرد با استبداد، با نیروی های آذربایجان همکاری گستردە تری داشتە باشند .
اکنون آنچە خرد پذیر می نماید آنست ، دین پدیدەایست کە مکان جغرافیائی برای انسان تعیین میکند. زمان و مکان جغرافیائی توانائی محدود کردن انسانیت و بشردوستی راندارند. شوینیزم ناب ایرانی و بنیادگرایان اسلامی با تمام نیرو وقوا و بطور سیستماتیک تبلیغات مسموم کنندە و زهرآلود وسیعی را در ماسمیدیا و ارگان های تبلیغاتیشان پخش مینماید. تودەهای بیشماری را در پروسەی مغز شوئی قراردادە وبە دامن خرافات انداختە و فریب دادەاند. پلاتفورم و سیاست های فاشیزم اسلامی اقیانوسی از نفرت را بگونەای در بین مردم ناآگاە ایجاد نمودە ،کە حکومت تیئوکراسی توانستە بر ناآگاهی تودەها تکیە نماید. تاریخ وظیفەای برعهدەی نیروهای مترقی و دمکرات وچپ مدرن گذاشتە تا ترجمەای لوژیک و منطقی از نوابغ مارکسیزم ارائەدهند. و تودەهای مردم را بە عدالت اجتماعی و منافع خویش آگاە نمایند. و همزیستی مسالمت امیز و حق تعیین سرنوشت ملت های ساکن ایران را در پلاتفورمی برسمیت شناختە و تبلیغ و ترویج نمایند. وارگانهای سیاسی فراگیرو دمکراتیک را برای حاکمیت شورائی،ایجاد نمایند. و افکار عمومی تودەها را در مسیر تحول گذار از حکومت دیکتاتوری بسوی حاکمیت شورائی قراردهند. وگذار خشونت پرهیز را بعنوان کم دردسر ترین راە حل و تغییر بنیادی انتخاب نمایند. تا توطئەهای بنیاد گرایان اسلامی را خنثی کردە و بستر و زمینەهای زندگی مسالمت آمیز را بین ملت ها بدور از خون ریزی و خشونت ، ممکن و هموار سازند. قبل از اقتدار جمهوری اسلامی در شهر هائی کە دموگرافی آنها بیشتر بە دوملت ترک و کرد تعلق داشتند مانند ورمێ (رضائیە) نقدە، میاندوآب، ساین قەڵا( شاهین دژ ) خوی و ماکو همزیستی ادیان و دیدگاەهای مختلف و احترام بە دگر اندیشان وجود داشت و سالیانی متمادی همدیگر را تحمل و بشیوەی مسالمت آمیز با همدیگر زندگی می کردند.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …