دوو شه‌ممه‌ 26 ئه‌یلول 2022

بورژوازی کورد از نگاه حکمتیست و جنبش دموکراتیک مردم کوردستان / مام رحمان سقز

بورژوازی اصطلاحی درمفعوم سیاسی و تاریخی آن به معنی طبقه حاکم که ابزار تولید را دراختیاردارند امروزبیشتربانام سرمایه دار و رژیم هایی سرمایه داری شناخته شده اند کوردستان بلحاظ اقتصادی امروز میتوان آنرا جامعه ی روبه توسعه به سمت اقتصاد سرمایه داری وبازارآزاد نامید که بطورحزنده بورژوازی ملی کورد درمراحل شکل گیری نوینی بسرمیبرد اینکه بورژوای کورد را با بورژوازی اروپا و یاکشورهایی منطقه که سرمایه داری بشکلی سازمایافته درآمده و توانسته انددرحاکمیت نقش آفرینی کنند. یا بصورت مافیایی دراحزاب سیاسی و اجتماعی آن جامعه نفوذ داشته باشند و با کارتل های سیاسی ومافیایی سیاست گذاری ودستی در پارلمان ها جراید ورسانه هایی اجتماعی داشته باشند اینگونه نیست رشدونموبورژوازی ملی کورد قطعا باپیشرفت اقتصادی  کوردستان  به سمت جامعه ی صنعتی با اقتصاد بازارآزاد میتواند شکل نوینی رادراقتصاد ،سیاست، فرهنگ،صنعت جامعه نقش آفرینی کنند و بسیاری ازمعادلات سیاسی جامعه را تغییر دهند.

اما متاسفانه باکج فهمی ازمعانی سیاسی وحزبی درجریانات چپ وسوسیالیست کوردستان ایران بخصوص بعدازتشکیل حزب کمونیست ایران توسط کومه له بشکلی این واژه های مانند بورژوا ، سرمایه دارتنفروخشونت را درجریانات چپ بطورعمیقی ریشه دارکرد واین معنا وجایگاه  طبقاتی بورژوازی راازجامعه به طرفه احزاب راست نشانه رفت و متاسفانه جریانات راست و ناسیونالیستی  مانند حزب دموکرات نیز جریانات چپ وسوسیالیست جامعه رابعنوان دشمن تلقی کرد همین درک و برداشت نامنطقی از بورژوازی وکمونیست صحنه جنگ اقتصادی کارگران راباسرمایه داری  رادر جامعه بطرف دموکرات وحزب کمونیست ایران همراه با منافع حزبی تجلیلی کرد وآنان رادرجنگی خونین فروبرد. جنگ ناعادلانه صدهاقربانی ازطرفین گرفت که همگی آنان می توانستند سرمایه ی بسیار گرانبها برای جنبش مبارزاتی ودموکراتیک کورد درامروز وآینده باشند امامتاسفانه أین تفکرنادرست وغیرمنطقی آن دوره از مبارزه ، این احزاب سیاسی را تاامروزباچالش های و مرزبندی سیاسی نادرست روبرو کرده است .

این صداها هرچند امروز درزیرلایه های تعامل سیاسی واتحاد های حزبی بسیارکم رنگ شده و جامعه سیاسی کورد نیز به هیچ وجه ازاین بینش ونگاه سیاسی پشتیبانی نمی کنند اماهنوز نمایندگان ومیراث داران منصورحکمت این طرزتفکررادنبال میکند وباشعارزنده باد ومرگت باد  بدنبال نقش آفرینی هستنند  این جریان بانام کمونیست به دشمن تراشی به جنگ همه احزاب راست وچپ میرود تامشروعیت سیاسی خودرا باهرقیمتی بدون وپرنسیپهای اخلاقی وحزبی با زدن  مارک وتوهین افترا وجعل تاریخ سیاسی و اجتماعی دنیا و کوردستان بانام کارگر ومنافع اجتماعی این طبقه باهرحزب وجریانات آزادیخواه وعدالتخواهی در کوردستان ساز مخالفت ودشمنی برپامیکنند.

نمونه آخرین این سنایورسازی برای توهین و تحقیر کردن جریانات چپ و راست کوردستانی که جایگاه شاخصی درجامعه کوردستان وایران د ارنند کالبد شکافی ازسالگرد شهید شدن سلیمان محمدی درجریان جنگ داخلی کومه له ودموکرات بود‌.

البته دراینکه سلیمان محمدی یکی از کادرهای مردمی وازمبلغان کومه له درکمیته روستایی مناطق بوکان (چمی مجید خان،فیض الله بگی وشهربوکان )بود شکی نیست ودرجریان ماموریتی تشکیلاتی به کورههای آجرپزی ساروقامیش توسط حزب دموکرات ترورشد وجای بسیار تاسف بودالبته  نه تنها سلیمان بلکه صدها انسان سوسیالیست ودموکرات قربانی بانیان این جنگ نابخردانه در کوردستان شدنندشکی نیست که حسین زاده باسنایوروادبیات  پوپولیستی ریاکارانه و بالحنی احساساتی با دست اویزکردن أین واقعه جریان شهید شدن این کادر مردمی باردیگرباتوهین به حزب دموکرات باهمان عقاید ومارکهای پیشین که خلاصه تفکرومیراث  منصورحکمت در نگاه به جریانات ناسیونالیست ودموکراتیک کوردستان میباشدباردیگر  احزاب سیاسی ودموکرات  کورد راباحاکمیت ملی ودولتی بورژوازی وحاکمیت سرمایه داری  درتناقص نگاه قرارمی دهد .و باجمع کردن تمام خصایص و زشتی هایی سرمایه داری درحزب دموکرات و البته با دشنه ی  دو سره که دشنه آنرانیز به جریانات چپ وسوسیالیست کورد هم  می زند.وهمه راهم سو باسرمایه داری وحاکمیتی  که این احزاب نه در خواب  و نه هیچ کس ندیده وتجربه نکرده درکوردستان  نام میبرد .

این عقاید جدا ازتنفرخشونت ، جنگ و خونریزی چیزی را دنبال نمکنند.

تعامل  سیاسی و مبارزاتی احزاب راست چپ وحتی مذهبی دراین شرایط میتوانند توان وانرژی مبارزاتی مخالفان نظام استبدادمذهبی در تهران را  درمقابل دشمنی مشترک مستحکم  ومسیرجنبش دموکراتیک مردم کوردستان رابرای رسیدن به اهداف آن پویا ترنماید.

 

البته در جهان امروزی که جوامع انسانی خواستار آزادیهای فردی و اجتماعی بیشتری هستنندوخواستار برابری جنسیتی ،حقوقی انتخابات آزاد پارلمانی ؤحق تعیین سرنوشت سیاسی فرهنگی ملی همراه باقتصادهای پویا وصنعتی برای ایجادکارواشتغال هستنند .آزادی رسانه های اجتماعی و مطبوعاتی آزادی رای فرد و اندیشه های سیاسی گرایشات آزادی جنسی وهمجنسگرایی حق سطق جنین ……

وحاکمیت سیکولاربدون دخالت مذهب وهرنوع  ایدیولوژیکی هستنندهرگزتفکرات وتئوری مارکسیستی وخودساخته همراه با تنگنظرانه حکمتیستی  جایگاهی درمیان کارگران ومردم آزادیخواه کوردستان ندارداین گروه سیاسی که اکثریت آنان کورد میباشند حتی ازصحبت  کردن  با لهجه مادری وکوردی خود بیزارندوکم کم به فراموشی می سپارند.

حسین زاده اگر بدنبال حقیقت ومحاکمه عاملین أین ترورسیاه وزشت است باید اول  افراد  و بانیان وآمرین فکری این جنگ که در کادرهایی رهبری وقت این دوحزب می باشد محاکم کردتا تاوان سیاستی غلط  وتنگ نظر انه  حزبی وفردی خودرادرمقابل مردم کوردستان جواب بدهندورهبران وقت  این حزبها  شخص حسین زاده  نیزازبانیان ورهبران ومبلغان این طرز تفکر میباشد باید ازتمام مردم کوردستان وخانواده قربانیان این جنگ سیاه معذرت خواهی وبخشش کند .امامتاسفانه برخی ازاین اشخاص  نتنها معذرت خواهی  نکرده اند بلکه تجربه یک دوره سیاه از فعالیت سیاسی و مبارزاتی  خودرا بردیوار های حزبی قاب زدنند وبا خانواده های خود درزندگی اروپای دررفاه وآسایش زندگی میکنند ونسخه جنگ بورژوازی وکمونیست های خیالی را درعرصه مبارزاتی کوردستان مپیچند تا ازاین آب گل آلود ماهی بگیرند .

برای نیل به آزادی وتعامل سیاسی و همزیستی باید بانییان ومسببان  این جنگ  را در دادگاه عادلانه ای محاکم کرد.تاازتکراراین حوادث جلوگیری کرد اگرنبود این جنگ نفرت آمیز امروزمیتوانستیم صدها آنسان آزادیخواه سوسیالیست ودموکرات راکه دراین جنگ خونین ازدست ندهیم آنها را درمیان خود ببینم ومیتوانستنند نقش آفرینی  کوردستان آینده باشند.

ازنظرمن تمام نیروهای وجریانات  سیاسی و دموکراتیک اعم از شخصیت گروه وحزب چه راست وچپ میتواند باحفظ حقوق دموکراتیک مردم کوردستان فعالیت سیاسی و اجتماعی خودرادرکنارسایرنیروهایی اجتماعی جامعه  سازماندهی کند وجامعه کوردستان رابرای ایجادساختارهایی مدنی وتعامل سیاسی آماده کند. تنوع وپلورلاریسیم سیاسی درکوردستان میتوانند  دررنگهای گوناگون جامعه مدنی کوردستان راپویاتر ودموکراتیک نماید توهین ومارک زنی به هرجریان ونیروی سیاسی ودموکراتیک در کوردستان وحتی ایرانی  ضربه بزرگی به دموکراسی ؤآزادی اندیشه وحزبی بزندوجامعه رابااستبدادسبزیاسرخ مواجه کنند .

 

مرگ برجنگ ،

درودبرصلح ودموکراسی

زنده باد آزادی فکرواندیشه

پیروزباداتحاد احزاب چپ و راست کوردستانی

 

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …